Zadania dydaktyczno-wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WRZESIEŃ

Krąg tematyczny: W przedszkolu

Dziecko:

-wyjaśnia pojęcie dobre maniery i odwaga; poznaje, rozumie i przestrzega zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie; poznaje zasady zachowania się związane z covid-19 na terenie przedszkola oraz podczas spaceru, pobytu w ogrodzie przedszkolnym

-czyta globalnie wyrazy; różnicuje słuchowo samogłoski: o, a, u, i; dokonuje analizy słuchowej wyrazów; układa zdania i przelicza wyrazy w zdaniu

- przelicza elementy, porządkuje zbiory wg rosnącej liczby elementów, wg co najmniej jednej cechy; rozróżnia pojęcia: nad, pod, na, obok, między, lewa, prawa; porusza się po planszy zgodnie z kodami

- posługuje się narzędziami do rysowania, nożyczkami, kreśli linie po śladzie;

- powtarza wybrane wyrazy w języku angielskim: kolory, kierunki, liczby

- śpiewa piosenkę- „Planeta dzieci”; naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych i tanecznych ; nawiązuje właściwe relacje podczas zabaw; samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe

 

Krąg tematyczny: Nasze przedszkole

Dziecko:

- podaje nazwy stanowisk osób pracujących w przedszkolu; wie, z zaangażowaniem wykonuje czynności związane z przygotowaniem do posiłków, zabaw i zajęć; układa zagadki na temat dowolnych przedmiotów; przelicza sylaby w wyrazach; recytuje z pomocą wiersz

- tworzy zbiór o wskazanej liczbie, rosnącej i malejącej liczbie elementów; określa cechy fizyczne przedmiotów;

- przedstawia się w języku angielskim

- rysuje linie pionowe, ukośne w liniaturze; tworzy prace z origami; z różnorodnej faktury

- rozwija zwinność, szybkość podczas ćwiczeń gimnastycznych

 

 Krąg tematyczny:Jestem bezpieczny

Dziecko:

- interesuje się pracą policjanta; poznaje znaki drogowe; podejmuje próby odgrywania ról w zabawach dramowych i teatralnych; podaje nazwy zmysłów; usprawnia narządy mowy podczas ćwiczeń; wskazuje litery o, O

- tworzy grę ścigankę; rozpoznaje figury geometryczne; układa rytm za pomocą ruchu, liczmanów; układa obrazki z części; posługuje się pojęciem tyle samo;

- śpiewa piosenkę- „Ola”; kształtuje sprawność manualną i kreatywność podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych

 

Krąg tematyczny: Pomocna dłoń

Dziecko:

- poznaje pracę strażaka; podaje nazwy przedmiotów wykorzystywanych przez służby ratunkowe; zna numer alarmowy- 112; przestrzega reguł w kontaktach z psem; zna znaczenie pojęć: pies ratownik, pies przewodnik, pies terapeuta; wyjaśnia znaczenie określenia bezpieczna zabawa; odczytuje litery a, A; odczytuje kod obrazkowy;

- układa figury ; ciąg cyfr według wzoru; wyjaśnia zaobserwowane zmiany podczas zabawy badawczej

- śpiewa piosenkę- „Agnieszka”; porusza się w zabawie krokiem polki;

- kreśli narzędziem pisarskim po śladzie litery: O, A; rysuje na określony temat