Zadania dydaktyczno-wychowawcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

PAŹDZIERNIK

1. Temat tygodnia: „JESIEŃ W OGRODZIE”

 • utrwalenie nazw niektórych warzyw, rozwijanie umiejętności koncentrowania się na wypowiedziach innych,podkreślenie znaczenia warzyw dla zdrowia człowieka.

 • doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, doskonalenie umiejętności przeliczania, tworzenie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do podejmowania działań matematycznych.

 • rozwijanie poczucia rytmu, ćwiczenie prawidłowego oddechu, wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał

 • wdrażanie do uważnego słuchania, zachęcanie do przełamywania nieśmiałości podczas występów publicznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy

2. Temat tygodnia: „JESIEŃ W LESIE”

 • utrwalenie wiadomości o lesie, rozwijanie logicznego myślenia, uwrażliwianie dzieci na piękno lasu.

 • doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności składania kół według wzoru, wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy.

 • doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów, rozbudzanie zainteresowań otaczającą przyrodą, doskonalenie percepcji słuchowej.

 • zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, umuzykalnianie dzieci, usprawnianie narządów artykulacyjnych.

 • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, osobiste społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

3. Temat tygodnia: „ŻYCIE ZWIERZĄT W JESIENNYM LESIE”

 • zapoznanie ze sposobem spędzania zimy przez niektóre zwierzęta, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, zachęcanie do wypowiadania się na określony temat 

 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej, rozwijanie inwencji twórczej, wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy.

 • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, osobiste społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii ,

4. Temat tygodnia: „JESIENNA SZARUGA”

 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesiennej pogody, wdrażanie do uważnego słuchania, zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami

 • doskonalenie sprawności manualnej, usprawnianie umiejętności cięcia nożyczkami, doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 • doskonalenie umiejętności matematycznych, pobudzanie aktywności dziecka, doskonalenie koncentracji uwagi.

 • zapoznanie z fabułą filmu, uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych, wdrażanie do wypowiadania się na określony temat.

 

WRZESIEŃ 

1. Temat tygodnia: „Jestem w przedszkolu”

 • zapoznanie z kącikami znajdującymi się w sali, sposobem korzystania z nich, • wdrażanie do utrzymywania porządku w miejscu zabawy, • zachęcanie dzieci do współdziałania podczas zabawy i prac porządkowych.

 • rozbudzanie zainteresowań malarstwem,

 • wdrażanie do stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni,

 • kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci,

 • rozwijanie poczucia rytmu,ćwiczenie szybkiej orientacji oraz umiejętności koncentrowania się

 • zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola – ich układem i przeznaczeniem, przypomnienie zasad korzystania z łazienki,

2. Temat tygodnia: „Jestem grzecznym przedszkolakiem”

 • doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy,

 • wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy, rozwijanie świadomości własnego ciała i orientacji w przestrzeni,

 • usprawnianie motoryki małej i dużej ,wydłużanie toru wydechowego,

 • ćwiczenia w rozpoznawaniu dźwięków wysokich i niskich ,wdrażanie do wypowiadania się na określony temat,

 • utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy, wdrażanie do uważnego śledzenia akcji filmu

3. Temat tygodnia: „Droga do przedszkola”

 • zaznajamianie dzieci z zasadami ruchu pieszego i kołowego, obserwacja ruchu drogowego, znaków drogowych, uświadomienie konieczności zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu tras komunikacyjnych.

 • doskonalenie umiejętności cięcia po linii prostej,

 • wdrażanie do posługiwania się określeniami dotyczącym kierunków w przestrzeni – przód – tył

 • ćwiczenie pamięci, wyrabianie poczucia rytmu

4. Temat tygodnia: „Jesień w parku i w lesie”

 • zapoznanie z „darami lasu”, zachęcanie do wypowiadania się na określony temat, zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni

 • ćwiczenia w prawidłowym kontynuowaniu rytmu, utrwalenie nazw kolorów, doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

 • zapoznanie z nazwami i wyglądem niektórych drzew liściastych i iglastych, wdrażanie do właściwego zachowywania się w lesie, zachęcanie do wypowiadania się na określony temat

5. Temat tygodnia: „Jesień w sadzie”

 • wzbogacanie wiedzy na temat owoców, wdrażanie do codziennego spożywania owoców, zwracanie uwagi na poprawne pod względem gramatycznym wypowiedzi dzieci.

 • doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni dziecka, wdrażanie do dbania o porządek w miejscu prac

 • doskonalenie techniki przeliczania, utrwalenie pojęcia „para”, doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej

 • doskonalenie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci, czerpanie radości ze wspólnej zabawy

 • zapoznanie z różnymi rodzajami przygotowywanych z owoców przetworów na zimę, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat, uświadomienie dzieciom potrzeby przygotowywania zapasów na zimę