Zadania dydaktyczno-wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LISTOPAD

 

1.KRĄG TEMATYCZNY : Mój dom - Polska

Utrwalenie nazwy kraju, symboli narodowych, opanowanie znajomości swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy, nr domu, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie herbu i położenia Polski na mapie, poznanie charakterystycznych miejsc, porównanie miasta i wsi, wymienianie zalet i wad mieszkania w każdym z tych miejsc, opisywani miasta i wsi przedstawionych na ilustracji, rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących sprzętów domowych.

2.KRĄG TEMATYCZNY : Moje hobby

Rozpoznawanie i nazywanie emocji, umiejętność radzenia sobie z emocjami w różnych sytuacjach, nawiązywanie bliższych relacji z innymi, rozwijanie pamięci, zdobywanie umiejętności poprawnego wymawiania słów, usprawnianie aparatu mowy, dzielenie na zbiory ze względu na jedną cechę wspólną, rozwijanie myślenia logicznego w zabawach matematycznych, zapamiętywanie układów ruchowych do piosenek, prawidłowe rozróżnianie kolorów i posługiwanie się ich nazwami, utrzymywanie porządku w sali po zabawie.

3.KRĄG TEMATYCZNY : Ulubione zajęcia

Rozwijanie motoryki małej (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka), kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych, kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy, budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający świat (ludzie, rośliny, zwierzęta), rozwijanie kompetencji językowych, szukanie i nazywanie przeciwieństw, rozwijanie wyobraźni podczas zabaw parateatralnych , nabywanie odwagi do zaprezentowania siebie.

 4.KRĄG TEMATYCZNY : Nadchodzi zima

Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu, doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci, poznanie oznak zimy, umiejętność ich dostrzegania i nazywania, wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze, zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci, wykonywanie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym, nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych, rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych.

 

 

PAŹDZIERNIK

 

1.KRĄG TEMATYCZNY : Idzie Jesień przez świat Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych, wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, rozwijanie dużej i małej motoryki, poznawanie charakterystycznych cech jesieni, rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk, wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole, wdrażanie do respektowania norm społecznych, budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej, wdrażanie do uważnego słuchania, kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie mowy i myślenia.2.KRĄG TEMATYCZNY : Jesienna przyroda Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych, rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych, wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami, rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk, kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy, budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej, rozwijanie mowy i myślenia, rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy, rozwijanie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni.

 

3.KRĄG TEMATYCZNY : Koszyk Pani Jesieni Doskonalenie umiejętności dbania o higienę, wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia, budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasad, kształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania stanów emocjonalnych i uczuć u siebie i innych osób, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób, rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata, uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych, kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu, rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

 

4.KRĄG TEMATYCZNY : Skarby Jesieni Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych, odczuwanie radości ze wspólnej zabawy, rozumienie konieczności zdrowego odżywiania się, rozwijanie mowy i myślenia, wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie, odtwarzanie prostych sekwencji przedmiotowych i czynnościowych, poznawanie sposobów przechowywania żywności przez okres zimowy oraz miejsc w których przechowywane są zapasy.

 

5.KRĄG TEMATYCZNY : Nasza mała ojczyzna

 

Poznanie nazwy kraju, symboli narodowych, opanowanie znajomości swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy, nr domu, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie herbu i położenia Polski na mapie, poznanie charakterystycznych miejsc i wyglądu wybranych strojów ludowych, poznanie kroków do tańca „Koziorajka”, rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych, rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych,

 

WRZESIEŃ

1.KRĄG TEMATYCZNY :W PRZEDSZKOLU

  Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych,
rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych, doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć bez naruszania godności własnej i innych, kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu, rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy.

2.KRĄG TEMATYCZNY :NASZE PRZEDSZKOLE

Kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej, uczestniczenie w zabawach ruchowych w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, przedstawianie i nazywanie swoich emocji i uczuć, rozumienie i szanowanie uczuć innych, integrowanie się z grupą rówieśniczą, nabywanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.

3.KRĄG TEMATYCZNY : JESTEM BEZPIECZNY

Aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych, wdrażanie do współzawodnictwa i wspólnej rywalizacji, rozwijanie motoryki dużej (gimnastyka zabawy ruchowe) i motoryki małej (rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie nożyczkami), wyrabianie umiejętności radzenia sobie z porażką, wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających, bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie.

4.KRĄG TEMATYCZNY :POMOCNA DŁOŃ

Poprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych, kształtowanie umiejętności i rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,
nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, przestrzeganie ustalonych zasad w czasie zajęć i zabaw dowolnych, stosowanie zwrotów grzecznościowych, wypowiadanie się na określony temat, klasyfikowanie elementów ze względu na kolor i rodzaj.