Jesteś tutaj: Start / O Przedszkolu / Misja i wizja

Misja i wizja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KONCEPCJA PRACY

Miejskiego Przedszkola Nr 27

im. Majki Jeżowskiej

w Jaworznie

 

 

POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ.

POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM.

POZWÓL MI WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM.”

Konfucjusz

 

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 07 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
 • ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy
 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • Statutu Miejskiego Przedszkola nr 27 im. Majki Jeżowskiej w Jaworznie uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu -----------------

 

Wizja przedszkola:

Stworzymy przedszkole szczęśliwego dzieciństwa, do którego dzieci będą uczęszczały chętnie i z radością.

Nasi wychowankowie będą ludźmi twórczymi, wrażliwymi, z poczuciem własnej wartości.

Odkryjemy w naszych dzieciach "pokłady" talentów: aktorskich, muzycznych, plastycznych i tanecznych, sportowych.

Dzieci będą poznawać przyrodę, uczyć się jej szanować i rozumieć jak również korzystać z jej zasobów.

 

Misja przedszkola:

Nasze przedszkole jest miejscem wspaniałej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania wiedzy w atmosferze przyjaźni i akceptacji.

Pragniemy, aby dzieci w naszym przedszkolu nabywały różnorodne umiejętności, rozwijały uzdolnienia artystyczne w sferze werbalnej, plastyczno-technicznej oraz muzyczno-ruchowo-tanecznej na drodze twórczej aktywności własnej.

Zainspirujemy naszych podopiecznych do spontanicznych działań twórczych, stwarzając im okazję do uzewnętrznienia uczuć i przeżyć.

Chcemy, aby nasi wychowankowie rozwijali się w bezpiecznym i czystym środowisku, dlatego uwrażliwiamy je na piękno otaczającego świata, kształtując postawę proekologiczną.

Uczymy tolerancji, życzliwości, empatii, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek.
 

Dziecko w naszym przedszkolu:

· czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,

· jest akceptowane takie, jakie jest,

· ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

· jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,

· uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,

· uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

· poznaje swoje prawa i obowiązki,

· osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

 

Rodzice w naszym przedszkolu:

· otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,

· współpracują z nauczycielami,

· otrzymują pomoc specjalistów,

· wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,

· aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

· są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

 

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

· są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,

· wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

· współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

· pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,

· aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami  placówki,

· stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

· doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

 

Kierunki realizacji koncepcji pracy

 • Rozwijanie uzdolnień
 • Edukacja przez sztukę
 • Promocja zdrowia i ekologia
 • Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji

 

 

Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

· poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,

· wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,

· wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,

· zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,

· zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,

· zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

· upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,

· wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,

· stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

 

Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

· dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

· wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,

· jest aktywny, samodzielny,

· twórczy i otwarty,

· wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

· ma pozytywny obraz własnego „ja”,

· umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

· stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

· ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

· odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

· ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

CELE I ZADANIA GŁÓWNE

 • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 • Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),

- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

 • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)
 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

 

Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięciaprzedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola są zawarte w rocznym planie przedszkola i sprawowanym nadzorze pedagogicznym, który jest spójny z przyjętą koncepcją.