Zadania dydaktyczno-wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LUTY

Krąg tematyczny:Karnawał na świecie

• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji

• kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu

• doskonalenie umiejętności odróżniania elem. świata fikcji od rzeczywistości, bytów rzeczywistych od medialnych

• poszerzanie znajomości liter: litery „b”, „B”

• rozwijanie zainteresowania czytaniem poprzez uczestnictwo w zabawach i grach z wykorzystaniem poznanych liter

• doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów oraz ich przekładania na inne reprezentacje

• kształtowanie pojęcia liczby zero, poznanie cyfry „0”

• rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 8

• kształtowanie pojęcia stałości długości

• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania za pomocą zbiorów zastępczych

• rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw badawczych, ruchowych, itp.

Krąg tematyczny: Polarna wyprawa

• rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi

• wdrażanie do wykorzystywania zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych

• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

• doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy prostych fonetycznie słów

• poszerzanie znajomości liter: litery „n”, „N”

• rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

• kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowy

• doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary

• doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: <, >, =

• rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw

Krąg tematyczny:Na wiślanym szlaku

• kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, tradycji, historii, architektury, sztuki; wdrażanie do postrzegania własnej osoby jako członka narodu (Polka/Polak)

• kształtowanie postawy empatii wobec osób słabszych i potrzebujących pomocy

• doskonalenie umiejętności postrzegania wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności

• wdrażanie do poznawania historii Polski oraz zdobywania wiedzy o ważnych postaciach

• poszerzanie wiedzy o zwyczajach i tradycjach regionalnych,

• wdrażanie do śpiewania piosenek i uczestniczenia w zabawach opartych na tradycji ludowej

• poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: kształtowanie pojęcia „stolica”

• kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski

• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w szerokim zakresie i dostrzegania i
ch znaczenia

• doskonalenie znajomości monet, umiejętności ich porządkowania oraz odliczania wskazanych kwot

Krąg tematyczny: Sztuka blisko nas

• kształt. umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wynikających z obcowania ze sztuką

• kształtowanie świadomości wpływu aranżacji otoczenia na dobry nastrój

• kształt. umiejętności czerpania radości i satysfakcji z wykonywanych czynności, w tym z własnej aktywności twórczej

• poszerzanie słownictwa związanego z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura

• doskonalenie umiejętności przedstawiania zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką oraz różnorodne formy własnej ekspresji twórczej

• poszerzanie znajomości liter – litery „w”, „W”

• kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów oraz tekstów zbudowanych z poznanych liter

• poszerzanie wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem

• poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych

• wdrażanie do wykorzystywania pełnej gamy barw, do eksperymentowania z mieszaniem kolorów

• kształtowanie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania na inne reprezentacje

• doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę

• kształtowanie umiejętności określania i porównywania cech wielkościowych przedmiotów

 

 STYCZEŃ 

ITYDZIEŃ- CORAZ BILŻEJ GWIAZD- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawach ruchowych, doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała,kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii,kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości doskonalenie techniki czytania poprzez czytanie prostych sylab, wzbudzenie zainteresowania literami: litery „p”, „P”, wyrazy do globalnego czytania związane z wprowadzanymi literami, kształtowanie pojęcia liczby „osiem", poznanie cyfry 8, rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 8, doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych, doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, kształcenie umiejętności układania i odczytywania zapisów matematycznych, wzbogacanie słownictwa związanego z tematem, rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych, stymulowanie swobodnej aktywności poznawczej poprzez zabawy w kąciku tematycznym, oglądanie książek, ilustracji, modeli powietrznych środków transportu itp.

II TYDZIEŃ- ZA ZIMOWĄ SZYBĄ- kształtowanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych, wzbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem, doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprawnego pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, kształtowanie umiejętności rozpoznawania liter, doskonalenie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów z poznanych liter, wdrażanie do recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenia głosu, doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji, kształtowanie pojęcia stałości długości, doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, poznanie znaku: „–”, kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi (cyfry, znaki: „+”, „–”, „=”), kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych

III TYDZIEŃ- SERCE DLA BABCI I DZIADKA- kształcenie umiejętności wypowiadania się, zadawania pytań i odpowiadania na nie, wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia dotyczące rodziny, doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych, utrwalanie kształtów liter poprzez działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe, wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „s”, „S”, kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter, kształtowanie umiejętności dostrzegania symetrii we wzorach, figurach geometrycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, doskonalenie rozumienia pojęcia stałości ilości nieciągłych, rozwijanie zdolności porządkowania, klasyfikowania, przyporządkowywania, rozwijanie aktywności twórczej

IV TYDZIEŃ- KIM BĘDĘ- doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami, wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu, kształtowanie umiejętności opowiadania wysłuchanej historii, doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości, wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania, doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych z różnych materiałów według instrukcji słownych, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, wyrażania opinii i ocen, uzasadniania ich, kształtowanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter, doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych, doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów, wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

 

GRUDZIEŃ

Krąg tematyczny:Zabawy w teatr

•doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

•zachęcanie do kontroli poprawności własnych wypowiedzi słownych

• doskonalenie umiejętności właściwego intonowania wypowiedzi

• kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości

• kształtowanie umiejętności rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych

• wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „y”, „Y”

• kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia

• kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych i symboli matematycznych, poznanie znaków: „+”, „=”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych

Krąg tematyczny: Kulinarne ciekawostki

•wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji

•kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia

•wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza

•wdrażanie do udzielania przemyślanych odpowiedzi oraz zrozumiałego przekazywania informacji

•kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter

•kształtowanie umiejętności przewidywania skutków podejmowanych działań (na podstawie ukształtowanych wyobrażeń, posiadanej wiedzy i doświadczeń)

•doskonalenie umiejętności przekładania regularności rytmicznej z jednej reprezentacji na drugą

•doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”

•kształtowanie pojęcia liczby „sześć”, poznanie cyfry 6

• doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowym

Krąg tematyczny: Magia świąt

•wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia

•kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie

•doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

•doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce, rozróżniania strony lewej i prawej

•kształtowanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości

•doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji oraz wiedzy o świecie

•doskonalenie postawy zainteresowania czytaniem

• kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczną, techniczną

Krąg tematyczny: Zegary i kalendarze

•doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych materiałów (drewno, tektura, plastik, metal)

•doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń

•kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

•doskonalenie umiejętności porządkowania elementów historyjki obrazkowej

•poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi, poznanie cyfry 7

•kształtowanie umiejętności porządkowania zbiorów zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością

•doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia

•zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności

LISTOPAD

TYDZIEŃ I-DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania, doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”uświadomienie związku między sytuacjami a ich konsekwencjami,utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresiewzbudzenie rozumienia konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

TYDZIEŃ II-KOCHAM CIĘ POLSKO nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności nabywanie wzorców pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnychdoskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu” kształtowanie umiejętności orientowania się na mapie Polski, w szczególności umiejętności wskazywania własnej miejscowości

TYDZIEN III-DESZCZEM MALOWANE wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „k”, „K” rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter kształtowanie pojęcia liczby „pięć", poznanie cyfry 5 posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymirozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 5doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dwójkami, piątkami, dziesiątkamikreślenie wybranych liter i cyfr,wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia (wykorzystanie symboli, gotowych lub tworzonych samodzielnie, cyfr, wyrazów do globalnego czytania)wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych,poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody kształtowanie postaw proekologicznycH 

TYDZIEŃ IV-NASZE EMOCJE ilustrowanie zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową stosowanie w pracach plastycznych pełnej gamy barw, eksperymenty z mieszaniem kolorów wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter utrwalanie kształtów liter i cyfr przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe doskonalenie umiejętności czytania sylab, tworzenia wyrazów z rozsypanek sylabowych podejmowanie prób podpisania się własnym imieniem w praktycznych sytuacjach doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu” porównywanie liczebności zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów poznanie znaków „”, „=” układanie i odczytywanie zapisów matematycznych ze znakami „”, „=” konstruowanie gry planszowej z wykorzystaniem umownych znaków, symboli, wyrazów

TYDZIEŃ V- DZIEŃ GÓRNIKA- zapoznanie z procesem powstawania węgla, oraz z pracą w kopalni. Słuchanie opowiadania „O rozgniewanym węgielku”. Zwrócenie uwagi jak potrzebny jest węgiel w naszym życiu. Samodzielne czytanie krótkich tekstów. Zabawy plastyczne z wykorzystaniem węgla rysunkowego. Utrwalanie dotychczas poznanych literek i cyferek. rozbudzanie zainteresowania historią naszego krajubudowanie atmosfery sprzyjającej wzajemnemu zaufaniu i akceptacjiwdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych. Poznawanie ludzi wykonujących różne zawody. Poszanowanie dla ich ciężkiej pracy.

PAŹDZIERNIK

Krąg tematyczny:Zapachy i smaki jesieni

Rozwijanie wrażliwości zmysłowej, wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m” „M”; kształtowanie pojęcia liczby dwa, poznanie cyfry 2. Rozpoznawanie modeli monet 1- i 2-złotowych, kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza w gospodarstwie domowym, rozwijanie umiejętności przekładania jednych prawidłowości rytmicznych na inne. Doskonalenie umiejętności dostrzegania i stosowania różnych kryteriów klasyfikacyjnych. Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru,wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych.

Krąg tematyczny: Sztuka bycia razem

Wdr. do racjonalnego korzystania z mediów (tV, komputer), w sposób korzystny dla zdrowia.Rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem. Wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „e”, „E”, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów, kształtowanie pojęcia liczby „trzy”, poznanie cyfry 3, stosowanie zapisów cyfrowych liczb 1–3; doskonalenie umiejętności porównywania liczności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie. Eozwijanie kreatywności i aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej)

Krąg tematyczny: O czym szumią drzewa? Rozwijanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć,rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania. Wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”, rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej. Doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach,doskonalenie umiejętności dokonywania pomiarów. Zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni. Rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej poprzez eksperymenty z dźwiękiem. Zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków.  Wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.

Krąg tematyczny: Jesienne strategie zwierząt. Kształtowanie umiejętności odzwierciedlania opowieści ruchem, rozw. zainteresowan przyrodniczych, poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym. Wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „i” „I”. Budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów. Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne. Rozwijanie ekspresji twórczej poprzez czynności konstrukcyjne oraz zabawy i prace techniczno-plastyczne. Rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów z uwagi na określą cechę. R ozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”;rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorach. Doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i in.

WRZESIEŃ 

Tydzień I- Ja i Ty to My- aktywne słuchanie utworów literackich ,wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego, rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia , posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych , wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć, wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie oraz u innych osób, odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie,poznanie sposobów przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie (mapy, plany), wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi, klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech, rozwijanie umiejętności tworzenie zbiorów ,doskonalenie sprawności grafomotorycznej, rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem,przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu, rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

Tydzień II- Spotkanie z latawcem- doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, poprawne formułowanie wypowiedzi, kształtowanie słuchu fonematycznego, kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia, wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z ich przeżywaniem podczas przebywania w grupie, przedstawianie własnych emocji w trakcie zabaw, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. podczas rywalizacji, uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych, rozwijanie koordynacji ruchowej przygotowującej do nauki pisania i czytania, rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowonaśladowczych, manipulacyjnych

III Tydzień- Pożegnanie lata- nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą, dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski,utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku, utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców, rozwijanie słownictwa związanego z tematem, rozwijanie pamięci oraz myślenia skojarzeniowego poprzez stosowanie mnemotechnik, kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne), wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”, rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach, formowanie poczucia tożsamości narodowej, wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi w grupie poprzez planowanie, przygotowywanie i przeżywanie wspólnej zabawy, rozwijanie współpracy w grupie

IV Tydzień-Tajemnice Ziemi- wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata ,tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk,rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie,rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach, rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych, wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „t” „T”, kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1 przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi ,rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy ,rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami .