Zadania dydaktyczno-wychowawcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

MAJ

 

1 TYDZIEŃ;RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

 

CELE OGÓLNE:

 

 • poznanie roli i wartości rodziny,, rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach,

 • poznanie roli poszczególnych członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych,

 • poznanie nazw wybranych kwiatów,

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach,

 • uwrażliwienie na potrzeby innych,

 • poznanie wybranych utworów muzyki poważnej,, rozwijanie wrażliwości muzycznej,

 • kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,

 

2 TYDZIEŃ; JA I MOI BLISCY

 

CELE OGÓLNE:

 

 • poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków, ukazanie piękna bycia częścią rodziny,

 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi,

 • ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie,

 • poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku polskim i angielskim,

 • rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności językowych dzieci,

 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,

 • poznanie piosenki o tacie z dziecięcego repertuaru muzyki,

 • rozwijanie słuchu muzycznego dzieci i ich umiejętności wokalnych,

 • poznanie wyglądu różnych zegarów,, rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,

 

3 TYDZIEŃ; LATO – CZAS ZABAWY

 

CELE OGÓLNE:

 

 • poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”, doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii,

 • budzenie empatii, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • rozwijanie słownika czynnego, rozwijanie mowy komunikatywnej,

 • zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem,

 • poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,

 • rozwijanie sprawności fizycznej, uwrażliwienie na piękno tańca,

 • poznanie wyglądu i nazw wybranych letnich kwiatów,

 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji,

 

4 TYDZIEŃ; KOLOROWE LATO

 

CELE OGÓLNE:

 

 • poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody, poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół,

 • rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,

 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o środowisko naturalne, a szczególności pszczoły,

 • poznanie głosów wybranych mieszkańców łąki

 • nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości,

 

KWIECIEŃ

I TYDZIEŃ-Z KULTURĄ ZA PAN BRAT- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”, doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę, rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć, poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach, wdrażanie do szanowania emocji innych, rozwijanie empatii, poznanie pojęcia „film animowany”, kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości, rozwijanie mowy, wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, poznanie pojęcia „teatr”, rozwijanie umiejętności przeliczania i stosowania liczebników porządkowych, wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zabaw, poznanie cech baletu i opery, rozwijanie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej, rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci, rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej, poznanie roli aktora w teatrze.
II TYDZIEŃ- JESTEŚMY KULTURALNI-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych, budowanie wiary we własne siły, gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły, zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję, ćwiczenie pamięci, wdrażanie do zgodnej współpracy, poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania, uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby, poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności wokalnych, nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka, poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie, wdrażanie do poszanowania pracy innych.
III TYDZIEŃ- KSIĄŻKA MÓJ PRZYJACIEL-poznanie wartości „mądrość”, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi, budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy, poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie, rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci, rozwijanie ciekawości poznawczej, budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy, poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki, rozwijanie orientacji w przestrzeni, nabywanie wiadomości dotyczących książek, zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki, poznanie różnych książek z nutami, rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu, rozwijanie sprawności fizycznej, poznanie pojęcia „sensoryczna książeczka”, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk, kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac, integracja grupy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw.
IV TYDZIEŃ- BAJKI, BAŚNIE, LEGENDY- poznanie różnych rodzajów książek, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształcenie słownika czynnego dzieci, budzenie w dzieciach chęci szukania mądrości w książkach, poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie), rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej, wdrażanie do zgodnej współpracy, poznanie roli księgarni, rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych, rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, rozwijanie sprawności motorycznej i
tężyzny fizycznej, rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju, budzenie zainteresowania muzyką, poznanie sposobów zaprezentowania wiadomości zdobytych w trakcie realizacji projektu „Książka” ,rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia, zachęcanie do samodzielnego działania, zgodnej współpracy i przełamywania lęku przed publicznym wystąpieniem.

 

MARZEC

1.KRĄG TEMATYCZNY : Mali odkrywcy – projekt mleko
Rozwijanie wiedzy ogólnej, czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, poznanie rodzajów mleka, rozwijanie zdolności komunikacyjnych, wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób, doskonalenie orientacji przestrzennej, ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych, dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;, odróżnianie niskich i wysokich dźwięków, rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzycznoruchowych, rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych.
2.KRĄG TEMATYCZNY : Tajemnice świata – projekt mleko
Kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy, poszerzanie wiedzy ogólnej w oparciu o opowiadanie; budowanie poczucia wspólnoty podczas zabaw tematycznych, ćwiczenie zgodnej współpracy, nazywanie produktów mlecznych, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się, utrwalanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych, przeliczanie elementów w dostępnym zakresie, doskonalenie umiejętności matematycznych; utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka, wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu, umiejętność odróżniania dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych, odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną, poznanie etapów przygotowania masła, doskonalenie sprawności motorycznych, odczuwanie satysfakcji z samodzielnie przygotowanych produktów.
3.KRĄG TEMATYCZNY : Nadchodzi wiosna
Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych, kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym, kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, wzbogacenie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin, rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze.
4.KRĄG TEMATYCZNY : Wiosna tuż-tuż
Dostrzeganie zmian w przyrodzie, rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji, nabywanie empatii w stosunku do zwierząt, poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę, kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych; zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną, określenie liczby w zbiorze, przyporządkowanie jeden do jednego, rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań matematycznych, wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana), naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody, nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody, poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin.
5. KRĄG TEMATYCZNY : Święta, święta biją dzwony
Poznawanie tradycji i zwyczajów dotyczących Świąt Wielkanocnych, czerpanie radości z przebywania w gronie rodzinnym, nazywanie i rozpoznawanie podstawowe emocje, wyrażanie rozumienia świata poprzez mimikę, gest, ruch, doskonalenie narządów mowy- gimnastyka buzi i języka, porównywanie liczebności zbiorów, poprzez stosowanie różnych strategii, zapamiętywanie melodii i słów piosenki ”Jajko” -reagowanie na sygnał dźwiękowy, obrazkowy; wyzwalanie aktywności ruchowej i twórczej, posługiwanie się nożyczkami w sposób bezpieczny, określanie położenie przedmiotów ,stosując określenia : na , obok , przed ,za, klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przeznaczenie.

 LUTY

1 TYDZIEŃ; CZTERY ŻYWIOŁY
CELE OGÓLNE: budzenie odpowiedzialności za środowisko, poznanie właściwości ognia, rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi, wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem, poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka, poszerzanie wiedzy przyrodniczej,Nrozwijanie umiejętności myślenia logicznego i umiejętności wyciągania wniosków,
budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów,
2 TYDZIEŃ; WIELKA WYPRAWA
CELE OGÓLNE: poznanie nowej wartości „oszczędność”, zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania, poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem, zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności, poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych, doskonalenie umiejętności matematycznych, budowanie pewności siebie, kształtowanie poczucia rytmu, wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia,
3 TYDZIEŃ; NASZE PODRÓŻE
CELE OGÓLNE: wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami, poznanie wybranych owoców tropikalnych, zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców, poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę, rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,
budowanie poczucia przynależności do grupy, poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu,,rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu,
budzenie poczucia ciekawości świata, poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy,
4 TYDZIEŃ; MALI ODKRYWCY
CELE OGÓLNE: poznanie nowej wartości „dociekliwość”, rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego, poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów, rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej, doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań, poznawanie części ciała i nazw wybranych organów funkcjonowania organizmu,

 

STYCZEŃ

I. Sport to zdrowie-poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości; nabywanie umiejętności formułowania wniosków, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; wdrażanie do dbania o własne zdrowie poznanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego na śniegu, propagowanie zdrowego stylu życia, ; rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni; doskonalenie umiejętności przeliczania; stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych, utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki); rozwijanie umiejętności wokalnych i słuchu muzycznego;

II. Dbam o zdrowie- „Rok mieni się barwami tęczy” - poznajemy kolor niebieski, poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia; zachęcanie do dbania o własne zdrowie, poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy; budowanie komunikatywnej wypowiedzi; rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki”; rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do aktywności ruchowej

III. Młodsi i starsi-poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru; uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych, : poznanie bliskich członków rodzin dzieci (babć i dziadków); rozwijanie mowy komunikatywnej; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie, poznanie pojęcia „para”; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia; rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, poznanie zastosowania kalendarza; rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów, rozwijanie motoryki małej, poszerzanie doświadczeń plastycznych;

IV. Siły przyrody-„Rok mieni się barwami tęczy” - poznajemy kolor fioletowy; poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”, uświadamianie dzieciom sytuacji, w których trzeba być odpowiedzialnym; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru; poznanie obiegu wody w przyrodzie; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; nabywanie umiejętności wnioskowania; uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody; poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości; rozwijanie słuchu muzycznego; rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała; uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,

 

GRUDZIEŃ 

TYDZIEŃ I-NADCHODZI ZIMA- poznanie nowej wartości „cierpliwość”, rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym, kształtowanie pozytywnych cech charakteru ,rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ,wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw, poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem, poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych, poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki), rozwijanie wrażliwości muzycznej, nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren), poznanie sposobów ochrony przed zimnem, wzbogacanie słownictwa związanego z częściami odzieży, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,

TYDZIEŃ II- CORAZ ZIMNIEJ- poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę, wzbogacanie słownika czynnego, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, poszerzanie
wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych, kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy, rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania, wzmacnianie
wiary we własne możliwości, poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, poznanie sposobu systematyzowania nabytych wiadomości w formie plakatów, rozwijanie umiejętności budowania spójnej logicznie wypowiedzi na zadany temat,

TYDZIEN III- ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej, poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów, rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego, wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek, budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań, poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego, ukazanie piękna utworów muzycznychNopowiadających o świętach Bożego Narodzenia, poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,

TYDZIEŃ IV- WESOŁYCH ŚWIĄT- poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym, kształtowanie postawy życzliwości, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków, ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca, poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy, uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym, poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów, wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań ,poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia, rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

TYDZIEŃ V-PŁYNIE CZAS- poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek, rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych, nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności, poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc), rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego, budowanie wiadomości na temat nocy, ostrzeganie rytmu dzień – noc, wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku, rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
rozwijanie sprawności fizycznej, poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi, poszerzanie doświadczeń plastycznych, nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania, zachęcanie do zgodnej współpracy,

 

LISTOPAD

1 TYDZIEŃ; Nasza mała ojczyzna.
CELE OGÓLNE: poznanie pojęcia „wolność”; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat; budowanie poczucia tożsamości narodowej; zachęcanie do szanowania odmienności innych, poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów; rozwijanie umiejętności matematycznych; porównywanie wielkości budynków; posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”; wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania, zapoznanie dzieci z wybranymi urządzeniami elektrycznymi; rozwijanie zdolności manualnych; rozwijanie pamięci wzrokowej; nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej; rozwijanie logicznego myślenia; wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu
2 TYDZIEŃ; Mój dom- POLSKA.
CELE OGÓLNE: poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu; poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga); zapoznanie z hymnem Polski , wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo- ruchowej, rozwijanie mowy komunikatywnej; prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń; wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery. Poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce; rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody polskiej; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; nauka wybranych kolorów w języku angielskim; zachęcanie do zgodnego współdziałania podczas pobytu w przedszkolu

3 TYDZIEŃ; Moje hobby.
CELE OGÓLNE: poznanie wartości „kreatywności”; rozwijanie wyobraźni; wzmacnianie poczucia własnej wartości. Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, rozwijanie pamięci słuchowej; budzenie empati. Poznanie wybranych wiadomości na
temat psów i kotów; kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych; rozwijanie sprawności fizycznej; wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw.
4 TYDZIEŃ; Ulubione zajęcia.
CELE OGÓLNE: poszerzanie wiedzy n/t wartości jaką jest kreatywność; kształtowanie twórczej, aktywnej postawy; rozwijanie motoryki małej; zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne. Zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce; kształtowanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności liczenia; rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych. Poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych; doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej; wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałam.

 

PAŹDZIERNIK

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT- wypowiada się na wskazany temat; nakleja czerwoną kropkę na obrazkach przedmiotów, które powinny znaleźć się w koszu na śmieci; obserwuje przyrodę, wypatrując pracę zwierząt; ze spokojem przyjmuje przegraną swojej drużyny; liczy owady; porównuje liczbę elementów w obu zbiorach (ulach); dzieli na sylaby nazwy darów jesieni; podaje nazwy grzybów na ilustracjach; podaje nazwy kolorów w języku angielskim; układa wskazany rytm; rozwiązuje zagadki słowne; dobiera owoce i liście do ilustracji przedstawiających właściwe drzewa; bezpiecznie poruszania się podczas jesiennego spaceru; bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, przestrzega zasad zabaw i gier ruchowych; dobiera cyfrę do liczby kropek na muchomorze;

JESIENNA PRZYRODA-  wypowiada się na temat pracowitości; ozdabia kolejne serce i przykleja je na „roślinie wartości”; pokazuje ruchem i gestem czynności związane ze sprzątaniem i pracą; wykleja wzór do Kącika Dobrego Startu, wykorzystując różne faktury; śpiewa piosenkę, jednocześnie wystukując rytm na woreczkach; wypowiada się na temat wskazanego symbolu; tłumaczy znaczenie słowa „gawra”;Noperuje liczebnikami 1-–3 w języku angielskim; stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w sali przedszkolnej i w ogrodzie; zachowuje kolejność zakładania i zdejmowania odzieży wierzchniej; dokładnie myje i wyciera dłonie; samodzielnie załatwia potrzeby fizjologiczne;

KOSZYK PANI JESIENI - opisuje wygląd owoców egzotycznych; rysuje kreski w figurach; rysuje ilustrację do treści wiersza; wykonuje masaż na plecach rówieśnika zgodny z tekstem rymowanki; podaje nazwy owoców (jabłko, śliwka, gruszka) w języku angielskim; wymienia przedmioty, które mają kształt koła; kończy ułożony wcześniej rytm z kół; przelicza pola w grze planszowej i oczka na kostce; wyklaskuje rytm podczas mówienia rymowanki; reaguje ruchem na sygnał dźwiękowy; powtarza sekwencje dźwiękowe; podaje nazwy owoców i drzew owocowych;

SKARBY JESIENI-  nawiązuje spontaniczne relacje z innymi dziećmi w czasie zabawy; samodzielnie zakłada buty do wyjścia na zewnątrz; powtarza angielskie nazwy niektórych warzyw; rysuje wzór palcem na tacce z kaszą oraz na karcie pracy; tworzy warzywną kukiełkę; wskazuje odpowiednie warzywa, stempluje kartkę stemplami wykonanymi z ziemniaków; układa historyjkę obrazkową „od nasionka do pietruszki”; określa części nadziemne i podziemne warzyw; podaje nazwy warzyw na grządce; wskazuje ręką kierunek, z którego dobiega dźwięk grzechotki; porównuje brzmienie własnoręcznie wykonanych grzechotek; przelicza w zakresie 1–4;

 

WRZESIEŃ

I Tydzień- W przedszkolu- dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół, kształtowanie postawy  przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy, tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej, motywowanie do samodzielnych doświadczeń, tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy, motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami, odkrywanie własnych możliwości twórczych, kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci, rozwijanie umiejętności wokalnych ,doskonalenie sprawności fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań, poznanie roli
znaczków indywidualnych w przedszkolu, rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,

II Tydzień -Nasze przedszkole - wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności, poznanie wartości przyjaźni, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół, wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu, poznanie roli pracowników przedszkola, rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia, wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu, poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie, dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie ,rozwijanie zdolności teatralnych ,wzmacnianie poczucia własnej wartości

III Tydzień- Jestem bezpieczny- poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości, kształtowanie pojęcia odwaga, poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak), poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw, wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów, poznanie roli tempa w utworze muzycznym, kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej, uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki, wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego, poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły, rozwijanie wyobraźni, motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca, poszerzanie wiedzy na temat wartości, jaką jest odwaga, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy 

IV Tydzień- Pomocna dłoń-utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112, poznanie wyglądu cyfr 1 i 2, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych, wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów, poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami, utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym, wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw, utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw. zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,