Zadania dydaktyczno-wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WRZESIEŃ

I Tydzień- W przedszkolu- dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół, kształtowanie postawy  przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy, tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej, motywowanie do samodzielnych doświadczeń, tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy, motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami, odkrywanie własnych możliwości twórczych, kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci, rozwijanie umiejętności wokalnych ,doskonalenie sprawności fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań, poznanie roli
znaczków indywidualnych w przedszkolu, rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,

II Tydzień -Nasze przedszkole - wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności, poznanie wartości przyjaźni, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół, wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu, poznanie roli pracowników przedszkola, rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia, wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu, poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie, dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie ,rozwijanie zdolności teatralnych ,wzmacnianie poczucia własnej wartości

III Tydzień- Jestem bezpieczny- poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości, kształtowanie pojęcia odwaga, poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak), poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw, wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów, poznanie roli tempa w utworze muzycznym, kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej, uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki, wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego, poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły, rozwijanie wyobraźni, motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca, poszerzanie wiedzy na temat wartości, jaką jest odwaga, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy 

IV Tydzień- Pomocna dłoń-utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112, poznanie wyglądu cyfr 1 i 2, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych, wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów, poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami, utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym, wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw, utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw. zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,

 

PAŹDZIERNIK

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT- wypowiada się na wskazany temat; nakleja czerwoną kropkę na obrazkach przedmiotów, które powinny znaleźć się w koszu na śmieci; obserwuje przyrodę, wypatrując pracę zwierząt; ze spokojem przyjmuje przegraną swojej drużyny; liczy owady; porównuje liczbę elementów w obu zbiorach (ulach); dzieli na sylaby nazwy darów jesieni; podaje nazwy grzybów na ilustracjach; podaje nazwy kolorów w języku angielskim; układa wskazany rytm; rozwiązuje zagadki słowne; dobiera owoce i liście do ilustracji przedstawiających właściwe drzewa; bezpiecznie poruszania się podczas jesiennego spaceru; bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, przestrzega zasad zabaw i gier ruchowych; dobiera cyfrę do liczby kropek na muchomorze;

JESIENNA PRZYRODA-  wypowiada się na temat pracowitości; ozdabia kolejne serce i przykleja je na „roślinie wartości”; pokazuje ruchem i gestem czynności związane ze sprzątaniem i pracą; wykleja wzór do Kącika Dobrego Startu, wykorzystując różne faktury; śpiewa piosenkę, jednocześnie wystukując rytm na woreczkach; wypowiada się na temat wskazanego symbolu; tłumaczy znaczenie słowa „gawra”;Noperuje liczebnikami 1-–3 w języku angielskim; stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w sali przedszkolnej i w ogrodzie; zachowuje kolejność zakładania i zdejmowania odzieży wierzchniej; dokładnie myje i wyciera dłonie; samodzielnie załatwia potrzeby fizjologiczne;

KOSZYK PANI JESIENI - opisuje wygląd owoców egzotycznych; rysuje kreski w figurach; rysuje ilustrację do treści wiersza; wykonuje masaż na plecach rówieśnika zgodny z tekstem rymowanki; podaje nazwy owoców (jabłko, śliwka, gruszka) w języku angielskim; wymienia przedmioty, które mają kształt koła; kończy ułożony wcześniej rytm z kół; przelicza pola w grze planszowej i oczka na kostce; wyklaskuje rytm podczas mówienia rymowanki; reaguje ruchem na sygnał dźwiękowy; powtarza sekwencje dźwiękowe; podaje nazwy owoców i drzew owocowych;

SKARBY JESIENI-  nawiązuje spontaniczne relacje z innymi dziećmi w czasie zabawy; samodzielnie zakłada buty do wyjścia na zewnątrz; powtarza angielskie nazwy niektórych warzyw; rysuje wzór palcem na tacce z kaszą oraz na karcie pracy; tworzy warzywną kukiełkę; wskazuje odpowiednie warzywa, stempluje kartkę stemplami wykonanymi z ziemniaków; układa historyjkę obrazkową „od nasionka do pietruszki”; określa części nadziemne i podziemne warzyw; podaje nazwy warzyw na grządce; wskazuje ręką kierunek, z którego dobiega dźwięk grzechotki; porównuje brzmienie własnoręcznie wykonanych grzechotek; przelicza w zakresie 1–4;

 

LISTOPAD

1 TYDZIEŃ; Nasza mała ojczyzna.
CELE OGÓLNE: poznanie pojęcia „wolność”; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat; budowanie poczucia tożsamości narodowej; zachęcanie do szanowania odmienności innych, poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów; rozwijanie umiejętności matematycznych; porównywanie wielkości budynków; posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”; wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania, zapoznanie dzieci z wybranymi urządzeniami elektrycznymi; rozwijanie zdolności manualnych; rozwijanie pamięci wzrokowej; nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej; rozwijanie logicznego myślenia; wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu
2 TYDZIEŃ; Mój dom- POLSKA.
CELE OGÓLNE: poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu; poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga); zapoznanie z hymnem Polski , wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo- ruchowej, rozwijanie mowy komunikatywnej; prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń; wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery. Poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce; rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody polskiej; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; nauka wybranych kolorów w języku angielskim; zachęcanie do zgodnego współdziałania podczas pobytu w przedszkolu

3 TYDZIEŃ; Moje hobby.
CELE OGÓLNE: poznanie wartości „kreatywności”; rozwijanie wyobraźni; wzmacnianie poczucia własnej wartości. Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, rozwijanie pamięci słuchowej; budzenie empati. Poznanie wybranych wiadomości na
temat psów i kotów; kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych; rozwijanie sprawności fizycznej; wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw.
4 TYDZIEŃ; Ulubione zajęcia.
CELE OGÓLNE: poszerzanie wiedzy n/t wartości jaką jest kreatywność; kształtowanie twórczej, aktywnej postawy; rozwijanie motoryki małej; zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne. Zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce; kształtowanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności liczenia; rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych. Poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych; doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej; wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałam.

 GRUDZIEŃ 

 

TYDZIEŃ I-NADCHODZI ZIMA- poznanie nowej wartości „cierpliwość”, rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym, kształtowanie pozytywnych cech charakteru ,rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ,wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw, poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem, poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych, poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki), rozwijanie wrażliwości muzycznej, nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren), poznanie sposobów ochrony przed zimnem, wzbogacanie słownictwa związanego z częściami odzieży, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,

TYDZIEŃ II- CORAZ ZIMNIEJ- poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę, wzbogacanie słownika czynnego, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, poszerzanie
wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych, kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy, rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania, wzmacnianie
wiary we własne możliwości, poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, poznanie sposobu systematyzowania nabytych wiadomości w formie plakatów, rozwijanie umiejętności budowania spójnej logicznie wypowiedzi na zadany temat,

TYDZIEN III- ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej, poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów, rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego, wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek, budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań, poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego, ukazanie piękna utworów muzycznychNopowiadających o świętach Bożego Narodzenia, poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,

TYDZIEŃ IV- WESOŁYCH ŚWIĄT- poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym, kształtowanie postawy życzliwości, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków, ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca, poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy, uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym, poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów, wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań ,poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia, rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

TYDZIEŃ V-PŁYNIE CZAS- poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek, rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych, nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności, poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc), rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego, budowanie wiadomości na temat nocy, ostrzeganie rytmu dzień – noc, wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku, rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
rozwijanie sprawności fizycznej, poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi, poszerzanie doświadczeń plastycznych, nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania, zachęcanie do zgodnej współpracy,