Zadania dydaktyczno-wychowawcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LUTY 

I. W KARNAWALE

• wdrażanie do zdobywania wiedzy na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych innych krajów

• poszerzanie wiedzy na temat strojów ludowych pochodzących z różnych części Polski

• poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas balu karnawałowego

• poznanie utworu „Krakowiak”, próby odtworzenia układu tanecznego

• zapoznanie z obrazem graficznym liter „b” i „B”

• doskonalenie umiejętności porównania wielkości przedmiotów i tworzenia odpowiednich zbiorów

• poznanie zapisu liczby „0”

• rozwijanie pojęć matematycznych: „większy”, „mniejszy”, „najmniejszy”, „największy”

• rozwijanie narządów mowy poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach logopedycznych

• doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonanie korony metodą origami

II. MROŹNA KRAINA

• poznanie zjawiska powstawania cienia do zabaw teatralnych, działania magnesu; dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów badających właściwości materiałów

• dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne

• wykazywanie tolerancji oraz życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku

• systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

• prawidłowe reakcje na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom

• zapoznanie się ze znakiem graficznym liter „n”, „N”

• poznawanie i stosowanie zapisu cyfrowego liczb od „0” do „8”

• doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania, np. graficzne łączenie liniami

• doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych i obrazkowych

III. PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE

• kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywanie granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego; rozumienie pojęcia „stolica”, rozpoznawanie herbu, znajomość legendy i elementów historii

• rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych

• wykazywanie zainteresowania poznawaniem historii naszego kraju i postaci historycznych

• kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych

• śpiewanie piosenki i uczestnictwo w zabawach ruchowo-tanecznych opartych na tradycji ludowej

• doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych, plakatów

• doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi

• określanie wyników dodawania lub odejmowania z pomocą palców zastępujących przedmioty

IV. SZTUKA TO….

• rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z wytworami sztuki, dostrzeganie jej piękna oraz rodzajów, uczenie należnego im szacunku

• utrwalenie nazw kolorów podstawowych oraz pochodnych

• rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną

• poznawanie liter „w, W”;doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie

• zachęcanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych, zwracanie uwagi na planowanie rysunku na całej powierzchni kartki, sprzątanie po skończonej pracy

• konstruowanie, majsterkowanie, budowanie z wykorzystaniem zabawek, materiałów

• znajomość zasad odpowiedniego zachowania w teatrze

STYCZEŃ 

I.KOSMICZNE PODRÓŻE

 • kształtowanie umiejętności samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem

 • wykazywanie wytrwałości w kończeniu podjętych działań i wykazywanie motywacji

 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnego zagrożenia, nieprawidłowego zachowania innych

 • wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych, np. siły wydobywającego się powietrza z balonu w modelu rakiety

 • dokonywanie analizy i syntezy prostych słów

 • dokonywanie pomiaru odległości, szacowanie odległości

 • interesowanie się literą”

 • znajomość cyfr od 1 do 8

 • stosuje określenia „mniej”, „więcej”, „tyle samo”

II.ZIMOWE SZALEŃSTWO

 • doskonalenie sprawności ciała i koordynacji przygotowujących do nauki pisania i czytania

 • empatyczny stosunek do zwierząt, podejmowanie pomocy potrzebującym zwierzętom

 • budowanie atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem

 • dostrzeganie związków przyczynowo skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów

 • kontrolowanie poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, fleksyjnym i gramatycznym

 • wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, wyobraźnią

 • porównywanie długości, używanie określeń „dłuższy”, „krótszy”

III.BABCIA I DZIADEK TO SKARB

 • tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych

 • doskonalenie sprawności manualnej

 • znajomość i rozumienie obowiązków wszystkich członków rodziny i konieczność ich wypełniania

 • wykazywanie zainteresowania historią własnej rodziny

 • wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych

 • utrwalanie kształtu liter przez różnorodne działania

 • poznawanie liter drukowanych- małych i wielkich

 • dostrzeganie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów konieczności liczenia

IV.ZAWODOWE PLANY

 • rysowanie form kolistych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

 • werbalizowanie swoich myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych

 • uważne słuchania i analizowanie wypowiedzi innych

 • świadomość, że bogactwo nie stanowi o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka

 • odróżnianie świata fikcji od rzeczywistości

 • podejmowanie prób czytania prostych wyrazów z poznanych liter

 • wykonywanie prac plastycznych inspirowanych sztuka ludową, wyobraźnią i fantazją

 • stosowanie cyfr od 1 do 8

LISTOPAD 

I. KRAINA BEZPIECZEŃSTWA
• wykonywanie ćwiczeń według instrukcji słownej i pokazu
• usprawnianie ruchomych narządów mowy
• nazywanie stanów emocjonalnych; kontrolowanie swojego zachowania w trudnych sytuacjach
• szanowanie praw rówieśników, umiejętna współpraca z grupą
• znajomość zasad bezpieczeństwa; numerów alarmowych ; zawodów związanych z bezpieczeństwem
• znajomość wybranych zasad ruchu drogowego,
• utrwalanie znajomości swojego adresu, świadomość, w jakich sytuacjach i komu takie informacje
można podawać
• doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
• zainteresowanie literą „D,d”
• znajomość cyfry „4”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie
• kreślenie szlaczków
II. POLSKA – NASZYM DOMEM
• systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
• kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski: wskazywanie własnej miejscowości, stolicy
kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywaniem
granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego
• rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych ; tworzenie kącika patriotycznego
• wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających symbole narodowe
• śpiewanie hymnu państwowego ; nauka tańca krakowiaka
• posługiwanie się pojęciami: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu (chodzenie pod dyktando)
III. DESZCZOWA MUZYKA
• malowanie rękami i palcami, rozwijanie sprawności manualnej
• wykonywanie masażyków relaksacyjnych
• rozumienie, jak działa termometr
• rozpoznawanie i rozróżnianie dźwięków wody; poznanie stanów skupienia wody; rozumienie obiegu
wody w przyrodzie
• rozpoznawanie rodzajów deszczu (kapuśniaczek, ulewa, burza)
• zainteresowanie literą „K, k”
• przeliczanie i porównywanie symboli pogodowych; tworzenie zbiorów
• poznanie obrazu graficznego liczby „5”
IV. W ŚWIECIE EMOCJI
• improwizowanie ruchem do muzyki
• wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
• ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji:
plastyczną, techniczną, muzyczną
• przeliczanie i klasyfikowanie ze względu na rozmiar
• zainteresowanie literą „U, u”
• współpraca podczas realizacji zadań zespołowych
V. W ŚWIECIE TEATRU
• konstruowanie, majsterkowanie, budowanie z wykorzystaniem zabawek, materiałów
• znajomość zasad odpowiedniego zachowania w teatrze
• wcielanie się w rolę aktora, rozwijanie wiedzy o teatrze
• poszerzanie aktywności twórczej przez tworzenie scenerii, pacynek
• wcielanie się w role, wzbogacanie dzieci o przeżycia w związku z odgrywanymi scenkami
• zainteresowanie literą „y”,
• rozwijanie pamięci i myślenia dzięki zabawom; ćwiczenia sensoryczne z użyciem piasku, kaszy
manny, ryżu, soli, mąki

PAŹDZIERNIK

I. ZACZAROWANA JESIEŃ

 • uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach ruchowych

 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, np. z przegraną

 • rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem

 • identyfikacja zapisu cyfry 2

 • znajomość znaczenia pojęcia ,,para”

 • zainteresowanie literą ,,M, m”

 • klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów

 • tworzenie i układanie matematycznych rytmów

 • wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców

 • wyodrębnianie części jadalnych warzyw

 • znajomość prac wykonywanych jesienią w ogrodzie

II. JAK DOBRZE BYĆ RAZEM!

 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

 • kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni

 • szanowanie emocji swoich i innych

 • rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

 • wprowadzenie w świat wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

 • uświadomienie, czym jest szacunek, przyjaźń i dlaczego to jest tak ważny w odniesieniu do siebie i innych

 • wzbudzenie zainteresowania literami „e”, „E”

 • przeliczanie i wzbudzenie zainteresowania liczbą „3”

 • uważne słuchanie tekstów literackich i analizowanie ich treści

 • doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych, przeliczanie elementów w zbiorze 

III. W KORONACH DRZEW

 • uwrażliwia się na piękno przyrody

 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego

 • rozwija wrażliwość zmysłową

 • doskonali sprawność grafomotoryczną

 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska charakterystyczne dla jesieni

 • wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew

 • rozpoznaje wybrane gatunki drzew (liście i ich owoce)

 • ćwiczy motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych

 • wykonuje proste obliczenia na materiale konkretnym, szacuje „na oko”

 • rozwija pamięć i myślenie

 • interesuje się literą „l”, „L”

IV. JESIENNE KOŁYSANKI

 • wykonywanie różnych form ruchu: równoważnych, rzutnych, z czworakowaniem

 • udział w zabawach konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym naturalnych

 • respektowanie praw swoich i innych osób

 • poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych

 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej

 • kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów,

 • zainteresowanie literę/ą „I”, „i”

 • wysłuchiwanie głoski w nagłosie

 

WRZESIEŃ

I. Krąg tematyczny: Znowu razem. 

Budowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej. Samodzielnie opisywanie swojego wyglądu oraz wyglądu innych. Dostrzeganie podobieństw i różnic między sobą a innymi dziećmi. Ćwiczenia orientacji przestrzennej. Rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu. Wiemy jak zachować się w konkretnej sytuacji. Układanie historyjek wg kolejności zdarzeń. Rozumienie, czym jest „ kodeks”, zna i akceptuje jego zawartość. Wyraża szacunek wobec innych osób poprzez uważne słuchanie i zachowanie ciszy, gdy mówią inne dzieci. Współdziałanie z dziećmi w pracach użytecznych. Ćwiczenia logicznego myślenia podczas ukladania rozsypanek.

II . Krąg tematyczny: Z latawcem w przedszkolu.

Rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej. Sprawne posługiwanie się nożyczkami. Kształtowanie umiejętności zadawania pytań. Określanie położenie latawca w przestrzeni. Stosowanie pojęć: za, przed, obok, pod. Dostrzeganie podobieństwa i różnic między latawcami. Wykonywanie własnych latawców, dzielenie wyrazów na sylaby. Kolorowanie rysunków w których nazwy zaczynają się głoską „ o”. Wyklejanie szablonu litery „ o”. Konstruowanie instrumentów muzycznych i próbowanie na nich grać. Eksperymentowanie z powietrzem. W skupieniu słuchanie muzyki, relaksowanie się podczas masażów.

III. Krąg tematyczny: Żegnamy lato.

Wzbogacanie wiedzy na temat pisania listów. Wykonywanie pracy plastycznej z gazet. Wypowiadanie się na temat wakacyjnych skarbów. Dzielenie wyrazów na sylaby. Kolorowanie rysunków których nazwy zaczynają się głoską „ a”. Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych. Pogłębia wiedzę o morzu i jego mieszkańcach, docenia uroki wypoczynku nad morzem. Wie co to jest bursztyn i w jaki sposób powstał. Eksperymentuje z bursztynem. Odpoczywa przy odgłosach morza. Dostzrega piękno krajobrazu gorskiego. Wie jakie rzeczy należy spakować na wyprawę w góry. Odrysowuje palce dłoni i wycina je po śladzie. Układa owieczkę z origami z koła wg instrukcji nauczyciela. Stosuje liczebniki porządkowe. Rysuje po sladzie pajęczynę i pająka, tworzy muszki z odcisków palców. Rozwiązuje proste zadania matematyczne, przelicza.

IV. Krąg tematyczny: Ziemia- nasza planeta.

Układa przedmioty od największego do najmniejszego. Tworzy definicję globusa oraz go opisuje. Tworzy mapę świata z gazet. Ogląda literaturę związaną z życiem pradawnych ludzi. Ćwiczy motorykę dużą i małą tworząc jaskinię z szarego papieru. Poznaje sposób rozpalania ognia przez prehistorycznych ludzi. Poznaje graficzny zapis litery „ t”. Wskazuje głoski w nagłosie.. Poznaje kontynenty, rozwija wyobraźnię. Poznaje duże i małe zbiorniki wodne występujące na kuli ziemskiej. Eksperymentuje z wodą. Wie do czego służy lornetyka. Wykonuje instrumenty muzyczne z plastikowych opakowań. Dostrzega problemy ekologiczne naszej planety. Wykonuje plakaty ukazujące raj na ziemi oraz zagrożenia dla naszego „ raju”.