Zadania dydaktyczno-wychowawcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PAŹDZIERNIK

 

I. IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość

 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych

 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu

 • poznawanie głoski m, M

 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie

 

II. JESIENNA PRZYRODA

 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób

 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, w, obok, nad, pod, przed, za, między

 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczby 1 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym

 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.

 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych

 • poznawanie głoski l, L

 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie

III. KOSZYK PANI JESIENI

 • nazywa zjawiska atmosferyczne i rejestruje pogodę, posługując się zapisem symbolicznym

 • układa prognozę pogody

 • usprawnia narządy mowy

 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych itp.

 • poznawanie głoski t, T

 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie

IV. SKARBY JESIENI

 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu

 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczby 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym

 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji

 • poznawanie głoski i, I

 

V. NASZA MAŁA OJCZYZNA

 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość

 • wzbogaca wiedzę o Polsce oraz o symbolach narodowych

 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności

 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy

 • poznawanie głoski d, D

WRZESIEŃ

I TEMAT TYGODNIA: W PRZEDSZKOLU

Zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem; poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich ; rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;

kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu ; kształtowanie nawyków higienicznych związanych z koronawirusem ;poznawanie sposobów spędzania wakacji ; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy , globusa; doskonalenie analizy sylabowej wyrazów Polska , Europa i inne; poznawanie zasad panujących w grupie – kodeks grupy; stosowanie pojęć dotyczących położenia obiektów w przestrzeni ; poznanie słów i melodii piosenki ”Planeta dzieci” ; wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się ;używanie „magicznych „ słów

II TEMAT TYGODNIA: NASZE PRZEDSZKOLE

Poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; przestrzegania zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez rówieśników; poznawanie pracy architekta i urbanisty ; rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów z głoskami a, k ; poznawanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; doskonalenie umiejętności położenia przedmiotów w przestrzeni poprzez stosowanie określeń : na , nad , pod , obok , za , po lewej , po prawej ; poznanie pracy kucharki- nazywanie narzędzi i przyborów którymi się posługuje; rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych; poznawanie zasady działania wosku i akwareli – magiczny obrazek; rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych

 III TEMAT TYGODNIA: JESTEM BEZPIECZNY (o jak osa)

Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach ; rozwijanie kompetencji językowych w trakcie zabaw i wypowiedzi dzieci; rozumienie konieczności poruszania się bezpiecznie po oznaczonych przejściach dla pieszych ;doskonalenie umiejętności wyodrębniania głoski o w nagłosie ;rozwijanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się pędzlem i farbami ; rozwijanie umiejętności współpracy w zespole; dostrzeganie regularności , konstruowanie rytmów 2- , 3-elementowych; poznawanie układów figur geometrycznych , utrwalenia nazw figur; kształtowanie pamięci wzrokowej słuchowej; czerpanie radości ze wspólnej zabawy; zapoznanie się z piosenką „Bezpieczeństwo to jest przecież ważna sprawa”; poznanie pracy policjanta ; wdrażanie do odnoszenia się z szacunkiem do policjantów ;znaczenie sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych ;poznawanie właściwości płynów podczas wykonywania eksperymentu; odtwarzanie wyglądu ulicy w pacy przestrzennej

IV TEMAT TYGODNIA: POMOCNA DŁOŃ (głoska a jak aparat )

 Rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktu z nieznajomymi na podstawie opowiadania ; kształtowanie postaw asertywnych; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu u życiu ludzi ; rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy dźwiękowej wyrazów (głoska a w nagłosie); rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej jako przygotowania do czytania ;przypomnienie numerów alarmowych 112 , 999 , 998 , 997; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy ; poznanie specyfiki pracy strażaka, sprzętu ratowniczego ; rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu; rozwijanie umiejętności właściwego reagowania i postępowania w różnych sytuacjach życiowych; poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi , urządzeń ; wybuch wulkanu – zabawa badawcza ; umiejętne poruszanie się w rytmie walczyka