Zadania dydaktyczno-wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

CZERWIEC

 

I. Krąg tematyczny: Kim będę, gdy dorosnę?

 

Zaznajomienie z pracą ludzi w różnych zawodach: strażak, sprzedawca, lekarz, pielęgniarka, kucharka, piekarz, cukiernik. Rozróżnianie numerów telefonów alarmowych. Przypomnienie oznakowania dróg ewakuacyjnych w budynku przedszkolnym i środków gaśniczych. Porządkowanie zbiorów według ich liczebności wzrastającej i malejącej. Zabawy matematyczne z liczeniem do 10; posługiwanie się monetami. Wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac plastycznych, konstrukcyjnych. Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych. Rozwijanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

 II . Krąg tematyczny: Wiosenna łąka.

 

Zapoznanie z naturalnym środowiskiem mieszkańców łąki- motyl, biedronka, żaba, bocian. Obserwowanie zachowań owadów- poznanie ich środowiska ,wskazywanie znanych roślin i zwierząt żyjących na łące; zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody. Posługiwanie się nazwami roślin kwitnących wiosną. Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami. Doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole. Zwrócenie uwagi na estetyczne wykonanie pracy. Tworzenie prac plastycznych różnymi technikami plastycznymi. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. Utrwalenie pojęcia tyle samo, ćwiczenia w układaniu szeregu według wzrastającej liczby elementów. Zabawy muzyczne przy piosenkach.

 

 III. Krąg tematyczny: Rodzina trzyma się razem.

 

Wprowadzenie pojęcia rodzina rozumianego jako wartość; kształtowanie postaw prorodzinnych; uświadamianie wspierającej roli rodziny. Wprowadzenie liter h, H. Kształcenie sprawności manualnej, grafomotorycznej i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej. Rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny. Budzenie zaufania do rówieśników. Tworzenie formy męskiej i żeńskiej od nazw zawodów. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania; kształtowanie logicznego myślenia w zabawach matematycznych i z kodowaniem. Wyrażanie emocji i odczuć związanych z mamą w formie rysunku. Wprowadzenie piosenki „Majowe życzenia”. Rozwijanie koordynacji ruchowej, sprawności i zwinności dzieci. Budzenie zainteresowania zajęciami rodziców; budzenie szacunku do pracy i zajęć wykonywanych przez rodziców.Poznanie możliwości wykorzystania rożnych technik do wykonania upominków dla rodziców; kształtowanie sprawności manualnej podczas cięcia, składania, naklejania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas rysowania po śladzie i kolorowania.

 

 IV. Krąg tematyczny: Ja i moi bliscy.

 

Wprowadzenie pojęcia dom rozumianego jako więź rodzinna. Rozwijanie słownika czynnego dzieci przez wprowadzenie pojęć: kuzyn, kuzynka, ciocia, wujek. Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku. Uświadamianie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami. Wprowadzenie pojęć: prawo, obowiązek. Rozwijanie umiejętności analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej; kształtowanie umiejętności czytania. Uświadamianie, że każdy ma prawa i obowiązki. Rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania. Kształcenie myślenia logicznego podczas planowania i tworzenia gier; rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy podczas zabaw i prac na rzecz całej grupy. Rozwijanie umiejętności wyczuwania przestrzeni podczas zabaw ruchowych i rytmicznych. Rozwijanie kreatywności podczas tworzenia. Stwarzanie możliwości do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci.

 

MAJ

 

I. Krąg tematyczny: Kim będę, gdy dorosnę?

Zaznajomienie z pracą ludzi w różnych zawodach: strażak, sprzedawca, lekarz, pielęgniarka, kucharka, piekarz, cukiernik. Rozróżnianie numerów telefonów alarmowych. Przypomnienie oznakowania dróg ewakuacyjnych w budynku przedszkolnym i środków gaśniczych. Porządkowanie zbiorów według ich liczebności wzrastającej i malejącej. Zabawy matematyczne z liczeniem do 10; posługiwanie się monetami. Wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac plastycznych, konstrukcyjnych. Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych i naśladowczych. Rozwijanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

II . Krąg tematyczny: Wiosenna łąka.

Zapoznanie z naturalnym środowiskiem mieszkańców łąki- motyl, biedronka, żaba, bocian. Obserwowanie zachowań owadów- poznanie ich środowiska ,wskazywanie znanych roślin i zwierząt żyjących na łące; zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody. Posługiwanie się nazwami roślin kwitnących wiosną. Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami. Doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole. Zwrócenie uwagi na estetyczne wykonanie pracy. Tworzenie prac plastycznych różnymi technikami plastycznymi. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. Utrwalenie pojęcia tyle samo, ćwiczenia w układaniu szeregu według wzrastającej liczby elementów. Zabawy muzyczne przy piosenkach.

III. Krąg tematyczny: Rodzina trzyma się razem.

Wprowadzenie pojęcia rodzina rozumianego jako wartość; kształtowanie postaw prorodzinnych; uświadamianie wspierającej roli rodziny. Wprowadzenie liter h, H. Kształcenie sprawności manualnej, grafomotorycznej i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej. Rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny. Budzenie zaufania do rówieśników. Tworzenie formy męskiej i żeńskiej od nazw zawodów. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania; kształtowanie logicznego myślenia w zabawach matematycznych i z kodowaniem. Wyrażanie emocji i odczuć związanych z mamą w formie rysunku. Wprowadzenie piosenki „Majowe życzenia”. Rozwijanie koordynacji ruchowej, sprawności i zwinności dzieci. Budzenie zainteresowania zajęciami rodziców; budzenie szacunku do pracy i zajęć wykonywanych przez rodziców.Poznanie możliwości wykorzystania rożnych technik do wykonania upominków dla rodziców; kształtowanie sprawności manualnej podczas cięcia, składania, naklejania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas rysowania po śladzie i kolorowania.

IV. Krąg tematyczny: Ja i moi bliscy.

Wprowadzenie pojęcia dom rozumianego jako więź rodzinna. Rozwijanie słownika czynnego dzieci przez wprowadzenie pojęć: kuzyn, kuzynka, ciocia, wujek. Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku. Uświadamianie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami. Wprowadzenie pojęć: prawo, obowiązek. Rozwijanie umiejętności analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej; kształtowanie umiejętności czytania. Uświadamianie, że każdy ma prawa i obowiązki. Rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania. Kształcenie myślenia logicznego podczas planowania i tworzenia gier; rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy podczas zabaw i prac na rzecz całej grupy. Rozwijanie umiejętności wyczuwania przestrzeni podczas zabaw ruchowych i rytmicznych. Rozwijanie kreatywności podczas tworzenia. Stwarzanie możliwości do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci.

 

KWIECIEŃ

I. Krąg tematyczny: Z kulturą za pan brat.

 Wprowadzenie pojęcia szacunek odnoszącego się do osób, przedmiotów, zwierząt, miejsc uznawanych za ważne. Kształtowanie postawy poszanowania przez rozwijanie umiejętności okazywania szacunku osobom, przedmiotom, zwierzętom w najbliższym otoczeniu. Uświadamianie znaczenia właściwego zachowania się w różnych codziennych sytuacjach. Wprowadzenie litery F, f. Rozwijanie słownika czynnego dzieci, rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej, uwrażliwianie na walory estetyczne dzieł malarskich. Badanie kształtów, przedmiotów w oparciu o oś symetrii i odbicie lustrzane, rozwijanie myślenia operacyjnego podczas obracania s składania figur geometrycznych oraz manipulowania nimi. Dostrzeganie różnorodności i piękna w wiosennej przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniem kwiatów, uświadamianie konieczności spokojnego i właściwego zachowania się w miejscach publicznych w zależności od ich roli, kształtowanie świadomości ekologicznej. Wprowadzenie pojęcia koncert. Uświadamianie roli właściwego zachowania się podczas koncertów w zależności od rodzaju muzyki i miejsca. Wprowadzenie nazw dźwięków gamy C- dur do czytania.

 II . Krąg tematyczny: Jestem kulturalny.

 Poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia scenariusz, scenarzysta. Pojęcia związane z teatrem: aktor, scenografia, kukiełka, marionetka, scena. Rozwijanie umiejętności czytania, rozwijanie logicznego myślenia. Wprowadzenie cyfry 9. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Uświadamianie znaczenia muzeów dla tradycji i kultury. Poznanie prostych sposobów samodzielnego wykonywania zabawek. Wprowadzenie pojęcia etnograf. Rozwijanie kreatywności i samodzielności dzieci w planowaniu i realizacji założeń.

 III. Krąg tematyczny:Książka- mój przyjaciel.

Poznawanie różnych źródeł zdobywania wiedzy. Wprowadzenie i tworzenie pojęć księgarnia, antykwariat. Uświadomienie konieczności dbania o książki i właściwego sposobu korzystania z nich. Wprowadzenie cyfry 0. Rozwijanie umiejętności kodowania znakami czynności matematycznych, rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji i zapisywania jej wyników. Uświadomienie roli biblioteki jako miejsca rozwijania swoich zainteresowań i wiedzy. Zapoznanie ze sposobem wykonywania zakładki, kształtowanie sprawności manualnej

IV. Krąg tematyczny: Baśnie, bajki, legendy.

Wprowadzenie pojęcia legenda. Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci. Zapoznanie z literami Ł, ł. Poznanie pracy pisarza i poety. Wprowadzenie liczby 10. Kształtowanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu oraz zapisywaniu czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków. Rozwijanie umiejętności tanecznych- opracowanie figur do tańca. Budzenie poczucia własnej wartości. Rozumienie znaczenia współpracy w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

 

MARZEC

 

I. Krąg tematyczny: Tajemnice świata.

 

Rozwijanie słownika dziecka o dawne pojęcia: kleks, kajet, łokieć jako jednostka miary; wprowadzenie wyrazu telefon; sieć internetowa; wynalazca, wynalazek do czytania globalnego; kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i chęci poznawania oraz odwagi w zadawaniu pytań. Wprowadzenie liter w, W, rozwijanie umiejętności czytania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej i graficznej. Kształtowanie świadomości ekologicznej, uświadamianie znaczenia wody dla życia i funkcjonowania ludzi. Rozwijanie myślenia operacyjnego dzieci przez ustawianie w kolejności i numerowanie; rozwijanie kreatywnego myślenia podczas konstruowania, zachęcanie do pracy w zespole. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych; uświadamianie niebezpieczeństw wiążących się z Internetem. Uświadamianie znaczenia niektórych przedmiotów w życiu codziennym.

 

II. Krąg tematyczny: Nadchodzi wiosna.

 

Dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym środowisku w związku ze zmianą pory roku.

 

Rozumienie znaczenia ptaków dla człowieka. Uświadamianie znaczenia właściwego odżywiania (przyjmowania witamin w naturalnej postaci) dla zdrowia. Wprowadzenie liter c, C; kształtowanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. Wprowadzenie pojęcia duma z pracy rozumianego jako poczucie wartości wykonanej lub wykonywanej pracy. Doskonalenie umiejętności czytania i liczenia; rozwijanie poczucia własnej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych. Wprowadzenie cyfry 8. Nauka piosenki „Drzewo mieszkanie”.Wprowadzenie pojęcia peleryna; rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz zainteresowania otaczającym światem i zachodzącymi w nim zjawiskami.

 

III .Krąg tematyczny: Wiosna tuż, tuż.

 

Poznanie zawodu rolnika; podawanie nazw narzędzi i maszyn wykorzystywanych przez rolnika do pracy; rozwijanie przeświadczenia o znaczeniu rolnika jako producenta żywności; uświadamianie, jak ciężka i czasochłonna jest praca rolnika, rozumienie znaczenia odpowiedzialności za życie zwierząt w gospodarstwie; uświadamianie roli i znaczenia nabiału dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci. Uwrażliwianie na piękno otoczenia w czasie zmiany pór roku i przyrody budzącej się do życia. Rozbudzanie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w świecie przyrody w związku ze wzrostem roślin. Wprowadzenie pojęć sianie, sadzenie. Poznanie liter j, J. Zapoznanie ze znakiem -; kształtowanie myślenia operacyjnego w działaniach matematycznych. Poznanie figur tańca do utworu „Furman”; kształtowanie sprawności, szybkości i zwinności; rozwijanie umiejętności improwizacji do utworów muzycznych.

 

IV. Krąg tematyczny: Święta, święta, biją dzwony.

 

Wprowadzenie pojęcia tradycja rozumianego jako przekazywanie obyczajów, poglądów, wierzeń, sposobów myślenia i zachowania, norm postępowania z pokolenia na pokolenie; kształtowanie przeświadczenia o konieczności przekazywania dobrych tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych następnym pokoleniom. Poznanie zwyczajów ludowych związanych z Wielkanocą charakterystycznych dla regionu dziecka; rozbudzanie zainteresowania najbliższym regionem, jego przeszłością, tradycjami. Uświadomienie znaczenia symboli wielkanocnych, czerpanie radości z przygotowań do świąt. Wprowadzenie figury- owalu, rozpoznawanie i podawanie nazwy kształtu. Nauka piosenki „Święta Wielkanocne”. Wykonanie kartki świątecznej; kształtowanie umiejętności redagowania życzeń.

 

V. Krąg tematyczny: Wielkanoc.

 

Rok mieni się barwami tęczy”- KOLOR ZIELONY– 29.03.

 

Wprowadzenie pojęcia palma; pisanki, kraszanki; poznanie tradycji święcenia palm wielkanocnych. Podtrzymywanie tradycji związanej z Wielkanocą- symboliki koszyka wielkanocnego i jego roli w tradycji; wprowadzanie pojęć określających cechy: lukrowana, kajmakowy, faszerowane; wprowadzanie atmosfery radości; zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodziny, grupy przedszkolnej. Poznanie tradycji śmigusa-dyngusa. Kształtowanie umiejętności tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci; rozwijanie umiejętności czytania. Rozwijanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu.

 

 

 

 

LUTY

 

I. Krąg tematyczny: Cztery żywioły.

 

Zapoznanie z powietrzem- żywiołem potrzebnym i groźnym, kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów czystego powietrza, budzenie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych. Zapoznanie ze sposobem wykorzystania powietrza przez człowieka, poznanie niektórych właściwości powietrza podczas eksperymentowania, doskonalenie umiejętności pracy w zespole. Poznanie żywiołu ognia, zagrożeń i korzyści, które niesie, rozumienie zakazu zabawy zapałkami, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach. Rozumienie zakazu zabawy ogniem. Rozwijanie twórczej inwencji muzycznej, utrwalenie kroku walca i polki. Wzbogacenie wiadomości na temat wulkanów, czytanie globalne wyrazów: Etna, wulkan, lawa, erupcja.

 

 II . Krąg tematyczny: Wielka wyprawa.

 

 Kształtowanie umiejętności odkrywania, dostrzegania w najbliższym otoczeniu nowych rzeczy, zjawisk, rozwijanie wrażliwości i ciekawości na walory otoczenia. Poznanie litery R,r. Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej. Czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw różnych pojazdów, dzielenie ich na : powietrzne, wodne i lądowe. Zapoznanie z cyfrą 7. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci. Czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno- ruchowych. Nabywanie umiejętności obserwowania, wnioskowania na podstawie pracy z mapą, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci, utrwalenie nazw środków transportu. Zabawa karnawałowa- przeżywanie radości podczas udziału w zabawie, tańce i pląsy, wybranie króla i królowej balu.

 

III. Krąg tematyczny: Nasze podróże.

 

Rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności, poszerzanie słownika dzieci o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych: Antarktyda, Himalaje, czytanie globalne wyrazów: las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia. Uwrażliwienie na piękno flory i fauny. Poznanie litery G,g. Czerpanie radości z samodzielnego czytania tekstu. Ćwiczenia słuchu fonematycznego. Poznanie środowiska życia Eskimosów, sposobem ich ubierania, budowanie domów. Zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi Arktykę i Antarktydę. Poznanie nazw i wyglądu zwierząt żyjących w ciepłych rejonach świata.

 

IV. Krąg tematyczny: Mali odkrywcy.

 

Poznanie pojęcia dociekliwość rozumianego jako chęć dowiedzenia się i zrozumienia jak najwięcej. Poznanie litery P,p. Kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów. Wprowadzenie pojęcia astronauta. Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji. Poznanie nazw planet wchodzących w skład Układu Słonecznego.

 

 

 

 

 


STYCZEŃ

 

I. Krąg tematyczny: Sport to zdrowie.

Wzbogacanie słownictwa dzieci o nazwy sprzętów sportowych, czytanie globalne: narty, buty, gogle, kijki, kombinezon. Poznanie nazw sportów zimowych; czytanie globalne wyrazów: narty, sanki, łyżwy oraz zdania: To sporty zimowe. Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, dostrzeganie cech pozytywnych; rozumienie pojęcia uczciwość. Poznanie liter n, N; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności rozwiązywania rebusów, samodzielnego odczytywania sylab oraz krótkich wyrazów. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych według kilku cech; zapoznanie z wyglądem polskiej waluty, wprowadzenie pojęć: monety, bilon. Zapoznanie z piosenką „Sypie śnieżek”, rozwijanie umiejętności reagowania na kilka sygnałów dźwiękowych; rozwijanie pamięci słownej i muzycznej oraz wrażliwości słuchowej dzieci; doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.

 II. Krąg tematyczny: Dbam o zdrowie.

 Rok mieni się barwami tęczy”- KOLOR NIEBIESKI – 11.01. Poznanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się, zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem piramidy zdrowia; rozumienie prozdrowotnych korzyści ze spożywania owoców i warzyw, zwiększenia aktywności ruchowej oraz ograniczenia cukrów, zachęcenie do spożywania warzyw; rozwijanie samodzielności podczas komponowania zdrowej kanapki, umiejętności posługiwania się sztućcami. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych – dostarczenie wiadomości i doświadczeń ułatwiających wdrożenie do tematu higieny osobistej; poznanie przyborów toaletowych niezbędnych do utrzymania higieny ciała, omówienie sposobu ich używania. Poszerzenie słownictwa dzieci o pojęcia: hartowanie, morsowanie. Poznanie liter s, S. Wprowadzenie cyfry 6, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania. Utrwalenie kroku walczyka; rozwijanie poczucia rytmu, stwarzanie sytuacji do rytmicznej gry na bum-bum rurkach.

 III . Krąg tematyczny: Pomagamy młodszym i starszym.

 Poznanie różnych sposobów pomagania osobom starszym, wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych opowiadań; rozwijanie mowy dialogowej, umiejętności prowadzenia rozmowy, rozwijanie wrażliwości, chęci niesienia pomocy; budzenie szacunku dla babci i dziadka, wzmacnianie więzi rodzinnych. Doskonalenie umiejętności prezentowania publiczności programu artystycznego przygotowanego z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, pokonywanie tremy przed publicznymi występami; czerpanie radości ze sprawienia niespodzianki bliskim. Poznanie liter b, B; czytanie globalne: balonowy bukiet. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, stosowanie pojęcia: tyle samo. Utrwalenie piosenki „Zegary”, ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i plastikowych butelek. Rozwijanie pomysłowości oraz kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

 IV. Krąg tematyczny: Siły przyrody.

 Kształtowanie postaw proekologicznych, właściwego stosunku do ochrony środowiska, (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu); rozumienie znaczenia wyrażenia surowce wtórne, bioodpady; kształtowanie umiejętności czytania globalnego wyrazów: papier, szkło, plastik, bio. Budzenie wrażliwości na piękno Ziemi, bogactwo fauny i flory; zapoznanie z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku naturalnemu ze strony człowieka. Poznanie zawodu geologa; poszerzenie słownictwa dzieci o nazwy minerałów: halit, ametyst. Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie na podstawie opowiadania, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; poznanie piosenki „Cztery żywioły”.

 

 

GRUDZIEŃ

 I. Krąg tematyczny: Nadchodzi zima

 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Rozumienie pojęć: śnieg , szron. Zapoznanie z tematem pomagania zwierzętom w okresie zimowym, czytanie globalne wyrazów: sarna, lizawka, pokarm dla ptaków. Rozwijanie umiejętności odpowiedniego ubrania do pory roku i pogody; kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie. Poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie- odpowiedzialność. Nauka tańca- „Trojak”. Zapoznanie z obrazem graficznym litery k, K. Wprowadzenie cyfry 4. Zapoznanie z piosenką- „Zima przyjdzie jutro”. Umiejętne posługiwanie się materiałem plastycznym, komponowanie, ozdabianie.

II. Krąg tematyczny: Coraz zimniej.

Poznanie różnych sposobów ogrzewania mieszkań w okresie zimy, zwrócenie uwagi na ekologiczne sposoby pozyskiwania ciepła. Globalne czytanie wyrazów: kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary. Na spacerach obserwowanie różnego rodzaju dymów. Rozmowy na temat szkodliwego wpływu dymu na środowisko. Poznanie litery „y”, „ Y”. Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej. Odczytywanie krótkich wyrazów . Zapoznanie z działaniem termometru. Wprowadzenie cyfry 5. Doskonalenie umiejętności dokładanego przeliczania. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej. Poznanie sposobu malowania farbą na folii aluminiowej. Poznanie znaczenia hodowli owiec, sposobu wykorzystania wełny, , rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej oraz jej opowiadania. Poznanie sposobu przystosowania zwierząt leśnych do warunków atmosferycznych ( grubsze futro, zmiana zabarwienia sierści). Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: lis, sarna, sowa. Wzbogacenie słownika dzieci.

III . Krąg tematyczny: Świąteczne przygotowania.

Kształtowanie uczucia życzliwości i chęci pomagania innym. Wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia: życzliwość i dobro. Rozmowa na temat tradycji bożonarodzeniowych: ubieranie choinki, kolacja wigilijna, prezenty pod choinką, kolęda itp. Rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym prezentem, rozwijanie sprawności manualnych, pomysłowości, wyobraźni i poczucia estetyki. Zapoznanie z techniką decoupage. Poznawanie piosenek o tematyce świątecznej. Kształtowanie rytmu i słuchu muzycznego. Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych- wspólne kolędowanie, przygotowanie 12 potraw wigilijnych, dzielenie się opłatkiem, przygotowanie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa, układanie sianka pod obrusem. Podawanie nazw niektórych pokarmów wigilijnych. Poszerzenie słownika o słowa: kolęda, pastorałka.

IV. Krąg tematyczny: Wesołych świąt.

Kształtowanie uczucia życzliwości dla innych. Wzmacnianie relacji rodzinnych, wytwarzanie świątecznego nastroju. Zapoznanie z warsztatem pracy aktora, kształtowanie pewności siebie, nabywanie umiejętności wcielania się w określoną rolę: rozwijanie wyobraźni i fantazji dzieci, budzenie wiary we własne siły. Poznajemy pojęcia związane z teatrem: reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, czytanie globalne wyrazów: teatr, aktor, kurtyna, widownia, garderoba. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Nauka gry na instrumentach perkusyjnych.

V. Krąg tematyczny: Płynie czas.

Rozmowa o niesieniu pomocy, oceny postępowania bohaterów z literatury. Zapoznanie z literą „ z”, „Z”. Czerpanie radości z samodzielnego czytania krótkich wyrazów. Poznanie urządzeń technicznych wykorzystywanych dawniej i dziś. Poznanie historii poznawania zegara. Pamięciowe opanowanie dni tygodnia wg kolejności występowania. Rozumienie pojęć: wczoraj, dziś, jutro. Doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 5. Opanowanie nazw miesięcy, rozumienie zasady następstwa czasu. Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem, rozumienie przydatności zegara w życiu codziennym. Żegnanie Starego Roku, przywitanie Nowego Roku 2021.

 

LISTOPAD

 

I. Krąg tematyczny: Nasza mała ojczyzna.

Utrwalamy nazwę kraju, symboli narodowych. Opanowanie znajomości swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy ( osiedle) nr domu, bloku. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Utrwalenie nazwy swojej miejscowości, herbu i położenia na mapie Polski. Podawanie charakterystycznych obiektów dla swojej miejscowości. Zapoznanie z wyglądem strojów regionalnych, poznawanie gwary regionalnej, wybranych przyśpiewek ludowych. Globalne czytanie wyrazów: mapa, dom, Polska. Zapoznanie z obrazem graficznym litery D, d. Czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów. Poznanie tańca kaszubskiego „ Szewc”, wyrobienie poczucia rytmu i płynności ruchów.

 

II. Krąg tematyczny: Polska moja Ojczyzna.

Poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy- O Lechu i orle białym”; kształtowanie szacunku do własnego państwa, postaw patriotycznych; rozwijanie zainteresowań historią kraju. Poznanie polskich symboli narodowych ( godło, hymn, flaga); Rozwijanie pamięci słuchowej podczas zapamiętywania słów wiersza. Globalne czytanie wyrazów: godło, flaga, nuty, mapa Polski, Wisła, Bałtyk, Tatry, Karpaty, Warszawa. Przybliżenie wiadomości o sławnych Polakach. Poznanie utworu instrumentalnego- „Prząśniczka”; gra na instrumentach perkusyjnych. Zapoznanie z historią Święta Niepodległości. Rozwijanie umiejętności cięcia nożyczkami po linii falistej.

 

III. Krąg tematyczny:Moje hobby.

Rozumienie pojęcia- wyobraźnia. Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat. Zapoznanie z obrazem graficznym litery e. E; odczytywanie sylab i krótkich wyrazów. Wprowadzenie cyfry 3; doskonalenie umiejętności przeliczania. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej. Zapoznanie z piosenką- „Nam jesień niestraszna”; rozwijanie umiejętności rytmicznych i wokalnych; wykonywanie instrumentu- grzechotki. Doskonalenie umiejętności posługiwania się kilkoma kolorami farb, kształtowanie nawyku ładu i porządku wokół siebie; uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody.

 

IV. Krąg tematyczny: Ulubione zajęcia.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zjawisk fikcyjnych; rozwijanie wyobraźni i fantazji dzieci. Rozumienie pojęć: zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe. Zapoznanie z obrazem graficznym litery u, U; rozwijanie umiejętności układania zdań z określonym wyrażeniem. Doskonalenie umiejętności badania i porównywania liczebności zbiorów; wprowadzenie znaku matematycznego- =; odczytywanie działań matematycznych. Wdrażanie do szanowania cudzej własności; rozwijanie umiejętności dzielenia się zabawkami. Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez przedmioty codziennego użytku; rozwijanie umiejętności śpiewania dźwięku wyższego lub niższego od podanego. Rozwijanie umiejętności projektowania i planowania pracy; samodzielności podczas pracy.

 

PAŹDZIERNIK

I. Krąg tematyczny: Idzie jesień przez świat.

Poznanie charakterystycznych cech jesieni. Kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości, opowiadanie o swoich przeżyciach, dzielenie się na forum emocjami, odczuciami. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu. Zapoznanie z literami M, m. Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej , umiejętności wyrażania emocji w formie plastycznej, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pędzlem. Czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów. Poznanie nazw drzew i ich owoców. Kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania, klasyfikowania przedmiotów wg 2 cech. Poznanie słów i melodii piosenki „ Jesienny kujawiaczek”.

II . Krąg tematyczny: Jesienna przyroda.

Zdobywanie informacji o zwierzętach, które zapadają w sen zimowy. Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem i zwyczajami zwierząt, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą. Czytanie globalne nazw zwierząt. Zapoznanie z literą L, l. Kształtowanie umiejętności analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej. Wprowadzenie cyfry 1. Kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania. Zapoznanie ze sposobem przygotowania się do zimy i przetrwania zimy przez owady, rozumienie zakazu niszczenia domów owadów ( mrowiska, ule). Poznanie sposobu wykonania domku dla owadów. Pogłębienie wiadomości na temat zwierząt żyjących w polskich lasach.

III. Krąg tematyczny: Koszyk pani Jesieni.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw krajowych warzyw i owoców. Kształtowanie postaw prozdrowotnych,wdrażanie do zdrowego odżywiania się. Spożywanie warzyw i owoców w formie surowej i lekko przetworzonej . Zachęcanie do próbowania warzyw mniej znanych. Zapoznanie z literą T, t. Czerpanie radości z samodzielnego odczytywania sylab, krótkich wyrazów. Umiejętność radzenia sobie w razie porażki. Ćwiczenia dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych- liczmanach. Zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych. Dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych. Dostrzeganie piękna i uroku lasu- barwy, zapachy, spacery po lesie, wypoczynek. Kształtowanie umiejętności dokładnego wycinania po linii prostej i falistej.

IV. Krąg tematyczny: Skarby jesieni.

Poznawanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy oraz nazw miejsc w których przechowywane są zapasy ( spiżarnia, piwnice). Rozumienie znaczenia robienia zapasów. Kiszenie kapusty- poznanie sposobu przechowywania warzyw. Poznawanie różnych rodzajów przetworów wykonywanych i gromadzonych przez ludzi: suszenie grzybów, owoców, wykonywanie sałatek zimowych do słoików itp. Rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia i samopoczucia. Wykonywanie zdrowej sałatki, bezpieczne posługiwanie się nożem. Zapoznanie z literą I, i. Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej. Wprowadzenie cyfry 2. Doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania.

V. Krąg tematyczny: Nasza mała ojczyzna.

Utrwalamy nazwę kraju, symboli narodowych. Opanowanie znajomości swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy ( osiedle) nr domu, bloku. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Utrwalenie nazwy swojej miejscowości, herbu i położenia na mapie Polski. Podawanie charakterystycznych obiektów dla swojej miejscowości. Zapoznanie z wyglądem strojów regionalnych, poznawanie gwary regionalnej, wybranych przyśpiewek ludowych. Globalne czytanie wyrazów: mapa, dom, Polska. Zapoznanie z obrazem graficznym litery D, d. Czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów. Poznanie tańca kaszubskiego „ Szewc”, wyrobienie poczucia rytmu i płynności ruchów.

 

WRZESIEŃ

Krąg tematyczny: W przedszkolu

Dzi