Zadania dydaktyczno-wychowawcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

LUTY

I. SPORTY ZIMOWE

 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych

 • wzbogacanie wiedzy na temat śniegu

 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat całymi zdaniami

 • rozwijanie wyobraźni

 • ćwiczenie pamięci

 • doskonalenie techniki przeliczania, ćwiczenia w porównywaniu wielkości

II. NASZE ULUBIONE BAŚNIE

 • wyraża emocje za pomocą za pomocą pantomimy

 • wyjaśnia znaczenie teatru; wyjaśnia pojęcie scenograf

 • opowiada o ulubionej książce z bajkami, uzasadnia wybór

 • tworzy zbiory równoliczne

 • dekoduje i koduje informacje zapisane za pomocą znaków i symboli

 • rozumie, jaką rolę pełni teatr jako instytucja

 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów

 • układa według wzoru wyrazy z rozsypanki literowej

 • wymienia podobieństwa i różnice między maszyną do pisania i komputerem

III. KARNAWAŁ

 • swobodnie wypowiada się na określony temat

 • czyta globalnie wyrazy: Wenecja, Brazylia

 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej wyrazów

 • wskazuje literę n, N wśród innych liter

 • wskazuje literę n wśród innych liter

 • czyta sylaby, proste wyrazy z poznanych liter

 • odtwarza układ taneczny przy piosence

 • aktywnie uczestniczy w naśladowaniu ruchów prowadzącego w zabawach

 • twory improwizacje ruchową przy muzyce

IV. DAWNO TEMU

 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej sylabowej i głoskowej wyrazów

 • wskazuje cechy dystynktywne liter s, S

 • wskazuje literę s, S wśród innych liter

 • czyta sylaby w zakresie poznanych liter

 • różnicuje kierunki w przestrzeni i na kartce

 • wskazuje różnice i podobieństwa pomiędzy kopalnią soli a kopalnią węgla na podstawie ilustracj 

V. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

 • wyjaśnia następstwo dnia i nocy

 • obserwuje i mierzy długość cienia – zegar słoneczny

 • dokonuje pomiaru długości cienia za pomocą umownej miarki

 • wskazuje literę r, R wśród innych liter

 • dokonuje pomiaru długości cienia

 • wymienia cechy gwiazd

 • ogląda i porównuje różne gwiazdozbiory

 • wskazuje liczbę 7 wśród innych liczb; wykorzystuje ją do podpisywania liczebności zbiorów, określania miejsca elementu w szeregu innych

 • wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy gwiazdą i planetą

 

 LISTOPAD

I. NA STAREJ FOTOGRAFII

 • rozwijanie czynnego słownika dzieci o zwroty dotyczące stopni pokrewieństwa

 • rozwijanie myślenia logicznego – określanie różnic i podobieństw, przeliczanie

 • przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter e, E

 • budzenie wrażliwości na walory estetyczne środowiska przyrodniczego

 • poszerzanie wiedzy na temat pracy fotografa

 • rozwijanie zainteresowań techniką 

II. KOCHAMY CIĘ! POLSKO

 • nazywanie wybranich symboli związanych z regionami Polski

 • rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter

 • nabywanie wzorców pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich

 • kształtowanie umiejętności orientowania się na mapie Polski, w szczególności umiejętności wskazywania własnej miejscowości

 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka narodu

 • budowanie przywiązania do tradycji, historii i symboli narodowych

III. JESIENNA MUZYKA

 • rozwijanie słownika czynnego o określenia cech jesiennej pogody

 • wprowadzenie liczby i cyfry 2 w trzech aspektach

 • rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu

 • rozwijanie czynnego słownika o pojęcia: dyrygent, orkiestra, nuty, filharmonia

 • kształtowanie umiejętności improwizacji ruchowej i plastycznej

 • przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter t, T

IV. MALI ARTYŚCI

 • rozwijanie słownika czynnego o pojęcia: muzeum, eksponat, sztuka, rzeźbiarz, graffiti

 • rozumienie wieloznaczności słowa malarz

 • przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter d, D

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

 • wskazywanie i nazywanie poznanych liter – utrwalanie

V. CIEPŁO I MIŁO

 • przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter i, I

 • rozwijanie myślenia logicznego podczas układania historyjki obrazkowej

 • wprowadzenie liczby i cyfry 3w trzech aspektach

 • kształtowanie świadomości ekologicznej, znaczenie wiatru, wody i słońca w przyrodzie

 • kształtowanie umiejętności matematycznych, przeliczanie, dopenianie do wskazanej liczby

 

PAŹDZIERNIK

Temat tygodnia:W zdrowym ciele zdrowy duch.

•rozwijanie wrażliwości zmysłowej

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem, czytanie globalne wyrazów

• rozwijanie umiejętności przekładania jednych prawidłowości rytmicznych na inne

• doskonalenie umiejętności dostrzegania i stosowania różnych kryteriów klasyfikacyjnych

• rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru

• wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych. Łączenie pojęcia „zdrowie” z właściwym odżywianiem, ruchem, ubieraniem odpowiednim do pogody; 

Temat tygodnia: Jesienią w parku.

•rozwijanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

•rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”

• rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej

• doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach,doskonalenie umiejętności dokonywania pomiarów

• zapoznanie z kolejnością pór roku, różnicowanie drzew liściastych i drzew iglastych

• rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej poprzez eksperymenty z dźwiękiem

• zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków

• wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.

Temat tygodnia: Jesienią w lesie.

•kształtowanie umiejętności odzwierciedlania opowieści ruchem, rozw. zainteresowań przyrodniczych

•poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”

• budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów

• rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

• doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne

• rozwijanie ekspresji twórczej poprzez czynności konstrukcyjne oraz zabawy i prace techniczno-plastyczne

• rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów z uwagi na określoną cechę

• rozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”;rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorach. Nazywanie niektórych gatunków drzew i ich owoców, niektórych grzybów

Temat tygodnia: Przygotowania do zimy.

• rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m”, „M”

• doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów

• wprowadzenie znaku graficznego liczby 1; przeliczanie, porównywanie liczebności, podpisywanie zbiorów za pomocą znaku liczy 1.

• doskonalenie umiejętności porównywania liczności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie, Różnicowanie kierunków na kartce: na górze, na dole, z prawej, z lewej

• rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej)