Zadania dydaktyczno-wychowawcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LUTY 

"Karnawałowe zabawy"

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

 • zapoznanie z tradycjami okresu karnawałowego

 • tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów

 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

 • rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne, rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego

 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów

"Zimowa wyprawa"

 • zapoznanie ze sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

 • budowanie doświadczeń związanych z orientacją w przestrzeni oraz orientacją na kartce

 • stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie rozumienia własności liczb

 • stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie stałości masy

 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne; zachęcanie do wypowiadania się, budowania kilkuzdaniowych wypowiedzi na określony temat

 • doskonalenie słuchu poprzez zabawy muzyczne, zabawy ze śpiewem oraz zabawy słuchowe

 • tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów

 • kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez zabawy z wyrazami i zdaniami

 • budzenie ciekawości i zainteresowania światem przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem krain polarnych

"Nasza Wisła"

 • poznanie fizycznej mapy Polski, poznanie wybranych legend związanych z polskimi miastami

 • zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących Wisłę i jej okolice

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

 • kształtowanie umiejętności matematycznych

 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

 • rozwijanie słownictwa i ćwiczenie słuchu fonemowego

 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów

"Co to jest sztuka?"

 • poznanie pojęcia „sztuka” oraz wskazywanie przykładów z życia codziennego, w których przenikają się różne dziedziny sztuki, poznanie różnych dziedzin sztuki przez kontakt z jej wytworami ; rozwijanie słownictwa

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

 • tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez zabawy rozwijające umiejętność orientacji w przestrzeni, orientacji na kartce oraz przeliczania

 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów

STYCZEŃ

"Kosmos pełen gwiazd"

poznawanie następstwa dnia i nocy,poznawanie zastosowań globusa,  nazywanie planet Układu Słonecznego

uczestniczenie w eksperymentach, nazywanie obiektów w przestrzeni kosmicznej

nazywanie poszczególnych części dnia

śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem

komunikowanie się z dziećmi i dorosłymi w sposób werbalny i niewerbalny

"Zimowy krajobraz"

poznawanie charakterystycznych cech zimy

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na podaną kategorię

formułowanie wypowiedzi, odpowiadanie na pytania

uczestniczenie w eksperymentach, poznawanie właściwości śniegu i lodu

poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

przeliczanie przedmiotów w dostępnym zakresie, poznawanie liczebników głównych

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

"Dawne zawody"

poznawanie różnych zawodów

wzbogacanie słownictwa, doskonalenie wrażliwości słuchowej

rozwiązywanie zagadek obrazkowych i słownych

dobieranie butów do odpowiednich warunków pogodowych oraz pory roku

poznawanie przedmiotów używanych w kuchni dawniej i dziś

obdarzanie uwagą nauczyciela i rówieśników, przestrzeganie ustalonych reguł zabawy

"Czas z babcią i dziadkiem"

słuchanie w skupieniu wierszy i opowiadań

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem, rozwijanie kreatywności poprzez wykonywanie prac plastycznych

rozumienie pojęcia „para”

klasyfikowanie przedmiotów,  porównywanie długości

rozwiązywanie zagadek sensorycznych

uczenie się wiersza na pamięć

poznawanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowych

GRUDZIEŃ

CZEKAMY NA MIKOŁAJA”

 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, rozwijanie inwencji twórczej

 • zapoznanie z fabułą filmu, wdrażanie do przestrzegania zakazu dotykania urządzeń elektrycznych, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

 • doskonalenie techniki liczenia, ćwiczenie umiejętności reagowania na przerwę w muzyce, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

 • zapoznanie z wyglądem i grą na wybranych instrumentach, doskonalenie percepcji słuchowej, czerpanie radości ze wspólnej zabawy

 • wdrażanie do uważnego słuchania, zachęcanie do wypowiadania się na określony temat, zachęcanie do sprawiania innym miłych niespodzianek

KUCHENNE CIEKAWOSTKI „

 • zapoznanie z piramidą żywienia i rozbudzanie świadomości żywieniowej dzieci, poznanie właściwych nawyków żywieniowych

 • wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole

 • zapoznanie z różnymi rodzajami produktów spożywczych oraz ich właściwości

 • stwarzanie warunków do doświadczania świata za pomocą wszystkich zmysłów

 • rozwijanie słownictwa związanego z produktami, przedmiotami i procesami kuchennymi

 • zapoznanie z zawodem kucharza

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych

ŚWIĘTA ZA PASEM”

 • zachęcanie do planowania i realizowania zaplanowanych działań

 • stwarzanie możliwości do poznania pojęć związanych z upływem czasu

 • rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku

 • nabywanie doświadczeń w zakresie mierzenia długości

 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

 • tworzenie warunków do przeżywania w sposób świadomy okresu świątecznego

KROK W NOWY ROK!”

 • zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się relacjami czasowymi na podstawie doświadczeń

 • zapoznanie ze sposobami odmierzania czasu

 • poznanie i utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy

 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy językowe

 • stwarzanie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem i wykorzystaniem liczebników porządkowych

 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

 • stymulowanie wrażliwości słuchowej oraz sprawności aparatu artykulacyjnego

 

 LISTOPAD

Bezpieczni i rozważni

 • wzbogacanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy

 • doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy,wzbogacanie słownictwa związanego z bezpieczeństwem

 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

 • zapoznanie z numerem alarmowym

 • uczestniczenie w scenkach dramowych wdrażanie do przestrzegania norm i zasad dotyczących zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej

 • uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie, uczenie się właściwego zachowania w określonych miejscach i sytuacjach oraz stosowania obowiązujących nakazów i zakazów

Polska – nasza Ojczyzna

 • zapoznanie z pojęciem i budową drzewa genealogicznego, rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych członków rodziny

 • obcowanie ze sztuką, rozumienie znaczenia pojęcia „czas wolny”

 • utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania, poznanie najważniejszych informacji na temat Krakowa, Warszawy, Torunia i Gdańska, utrwalenie świadomości bycia Polakiem, poznanie hymnu i symboli Polski

 • przypominanie i utrwalenie swojego adresu zamieszkania, rozpoznawanie różnych domów (blok, dom jednorodzinny, kamienica)

 • słuchanie utworów literackich w skupieniu i z uwagą, uczestniczenie w zabawach plastycznych

Preludium deszczowe

 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy, branie udziału w eksperymentach

 • nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych

 • zdobywanie wiedzy na temat deszczu, nazywanie różnych rodzajów deszczu

 • uwrażliwianie się na różne elementy muzyki

 • nazywanie różnych rodzajów butów i rozpoznawanie ich przeznaczenia, nabywanie umiejętności doboru ubrań odpowiednio do pory roku

 • nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni

 • śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem

Rozpoznajemy emocje

 • nazywanie poszczególnych części ciała

 • rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia”

 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań; śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

 • rozwijanie mowy komunikatywnej

 • przeliczanie, klasyfikowanie

 • poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, wyrażanie emocji za pomocą mimiki

rozpoznawanie emocji osób na zdjęciach, przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach

W teatrze

 • rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy teatralne, naśladowcze, dramowe, improwizacje ruchowe i wcielanie się w rolę

 • zapoznanie z elementami charakterystycznymi dla teatru, stwarzanie możliwości rozwijania twórczej ekspresji teatralnej, rozwijanie słownictwa związanego z teatrem

 • doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi

 • umuzykalnianie poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek

 • stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń matematycznych poprzez zabawy

PAŹDZIERNIK

Warzywa i owoce

 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań

 • rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw

 • rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”

 • poznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami

 • klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie

 • przestrzeganie zasad podczas gier

 • poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

 • rozwijanie poczucia rytmu

W naszej grupie

 • słuchanie utworów literackich

 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki

 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach

 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem

 • dostrzeganie prostych układów rytmicznych podczas zabaw manipulacyjnych

 • utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw

 • rozumienie potrzeby niesienia pomocy innym

Co nam dają drzewa?

 • słuchanie utworów literackich, rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki

 • rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną

 • układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny

 • poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka

 • rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny

 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach

Przygotowanie do zimy

 • wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy

 • poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowe

 • podejmowanie obserwacji przyrodniczych dotyczących życia zwierząt występujących w najbliższym środowisku

 • doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy

 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy i opowiadań

 • śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem

 • manipulowanie materiałem przyrodniczym, rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku

 • klasyfikowanie przedmiotów, przeliczanie elementów zbiorów

WRZESIEŃ

 Razem w przedszkolu.

Znamy imiona kolegów i koleżanek ze swojej grupy. Opowiada o swoich zainteresowaniach i mocnych stronach. Podejmowanie prób opisywania swojego wyglądu. Rysowanie swojego portretu przedstawiającego na nim poszczególne części twarzy. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy. Nabywanie doświadczenia w zakresie orientacji w schemacie ciała. Rozwiązywanie zagadek słownych. Wie, że znaki drogowe mogą ostrzegać, nakazywać, lub zakazywać. Odróżnia zachowanie bezpieczne od niebezpiecznego. Rozpoznawanie zapisu literowego swojego imienia. Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku. Porównuje liczbę przedmiotów w zbiorach poprzez łączenie w pary. Poznaje zawody osób pracujących w przedszkolu i wykonywane przez nie czynności zawodowe. Rozwija umiejętności wokalne.

 Zabawy z latawcem.

Eksperymentuje, badając właściwości latawca. Rysuje po śladzie. Koloruje kontur latawca. Dzieli nazwy zabawek na sylaby. Wymienia różne cechy latawca i jego części. Podejmuje zabawy ruchowe z przyrządami. Rozpoznaje i nazywa figurę- trójkąt. Zna parzyste części swojego ciała. Rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłu słuchu, węchu, dotyku. Dba o kącik czytelniczy w naszej sali. Dzieli tytuł książki na sylaby. Reaguje na sygnały dźwiękowe. Przelicza latawce, koloruje wg podanego kodu.

 Nadchodzi jesień.

Rozumie pojęcie „ za granicą kraju”. Opowiada o swoich wakacjach. Ogląda zdjęcia wakacyjne swoich kolegów. Łączy wakacyjną pamiątkę z miejscem, z którego można ją przywieźć. Poznaje budowę kalendarza, rozumie znaczenie wybranych elementów na nim przedstawionych. Dekoruje salę przedszkolną jesiennymi okazami roślin. Rozumie cykliczność w procesie mian pór roku. Opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną jesienią. Ogląda różne gatunki grzybów przedstawione na ilustracjach. Odróżnia grzyby jadalne od niejadalnych. Przelicza elementy zbioru. Bezpiecznie posługuje się nożyczkami. Komponuje portret przestrzenny z wybranych okazów przyrody.

 Ziemia pełna tajemnic.

Gra na instrumentach perkusyjnych. Buduje dłuższe wypowiedzi, próbuje uzasadnić swoje zdanie. Wymienia różne środki transportu. Opisuje interesujące go miejsca na świecie. Tworzy kreatywne budowle z piasku. Opisuje i nazywa wybrane gatunki roślin ogrodowych. Rozpoznaje wybrane dinozaury, nazywa je i opisuje. Dobiera obrazki w pary. Wymienia zastosowanie węgla kamiennego na podstawie uzyskanych informacji. Bada właściwości bryły węgla i soli. Rywalizuje w zabawach drużynowych przestrzegając zasad fair play.