Zadania dydaktyczno-wychowawcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LUTY

W KOSMOSIE

 • poznanie pojęć „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami (astronom, astronauta), poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc), rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych

 • wprowadzenie litery p, P, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,

 • utrwalenie pojęć: „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, nazw planet, wiadomości o ruchu planet wokół Słońca oraz wokół własnej osi, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i plastycznych

 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, poznanie

 • nazw i wyglądu statków kosmicznych oraz ubrań astronautów, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania, wyrażanie ekspresji twórczej podczas budowania rakiet, rozwijanie sprawności fizycznej

PREHISTORYCZNY ŚWIAT

 • zapoznanie z zawodem archeologa i paleontologa, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i prowadzenia rozmowy na jego temat,

 • wprowadzenie litery j, J, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,

 • utrwalenie znajomości nazw zawodów (archeolog, paleontolog), poszerzenie wiadomości o dinozaurach,

 • doskonalenie umiejętności matematycznych, w tym kodowania, przeliczania, układania rytmów, utrwalanie figur geometrycznych, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat dinozaurów i ich życia, wyrażanie ekspresji twórczej (m.in. plastycznej), zachęcanie do zabaw badawczych i wyciągania z nich wniosków

W KINIE I TEATRZE

 • poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas

 • pobytu w tych miejscach, zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw dramowych, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej, pobudzanie wyobraźni

 • wprowadzenie litery z, Z, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,

 • poznanie nazw zawodów teatralnych, ćwiczenie aparatu mowy

 • zapoznanie z monetami i banknotami, doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy,

 • rozwijanie umiejętności odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce) oraz kodowania, poszerzanie wiedzy na temat widowni w kinie i teatrze, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac technicznych

PRZEBUDZENIE PO ZIMIE

 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się

 • na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, zachęcanie do tworzenia

  prac plastyczno-technicznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

 • wprowadzenie litery g, G, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz

 • głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem: W marcu jak w garncu, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

 • kształtowanie umiejętności obserwowania pogody, zachęcanie do systematycznej pracy, utrwalanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru, rozwijanie umiejętności matematycznych, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków

 • zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków i głosami, które wydają, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę,

 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, rozwijanie kreatywności i wyobraźni,

 • pobudzanie i stymulowanie zmysłów

 

GRUDZIEŃ 

Wiadomość z daleka

 •  zapoznanie z zawodem listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych),

 • poznanie litery k, K, kształtowanie słuchu fonematycznego i sprawności manualnej

 • utrwalanie pojęć „duży” i „mały”, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (zabawy badawczej)

 • poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką oraz symbolem Poczty Polskie,

 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów wzroku i dotyku, wzmacnianie poczucia własnej wartości

Zima tuż-tuż…

 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, doskonalenie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania jej nazw,

 • zapoznanie z pojęciem szadzi i mgły, poznanie litery r, R, rozwijanie słuchu fonematycznego,

 • poznanie cyfry 6, kształtowanie pojęcia liczby 6 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), poznanie figury geometrycznej – trójkąta, poznanie czynników sprzyjających zjawisku topnienia śniegu,

 • poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej

 • poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej oraz spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, budowanie wiary we własne siły,

Przygotowania do świąt

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicznego myślenia,

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego,

 • poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 0–6 ,

 • poznanie piosenki o świątecznej tematyce, rozwijanie poczucia rytmu i tężyzny fizycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej,

 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych

Hej, kolęda, kolęda

 • poznanie pojęcia „życzliwość”, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta ,

 • poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym,

 • utrwalenie nazw figur geometrycznych, poszerzanie słownictwa z języka angielskiego, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu,

 • poznanie historii związanych z Bożym Narodzeniem i wybranej kolędy,

Nadchodzi nowy rok

 • poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego,

 • poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, poznanie litery l, L,

 • utrwalanie nazw dni tygodnia, kształtowanie pojęcia liczby 7 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania,

 • zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku,

 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem,

 

LISTOPAD

I. W ŚWIECIE WYOBRAŹNI

 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii

 • rozpoznawanie litery „t”, „T”, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności współpracy i czekania na swoją kolej

 • rozpoznawanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5

 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, sprawne poruszanie się w przestrzeni, doskonalenie współpracy w parach

 • rozpoznawanie żartów językowych, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych

II. MAŁA I DUŻA OJCZYZNA

 • poznanie pojęć: „mała ojczyzna”, „mapa”, „wspólnota”, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, wrażliwości i umiejętności współpracy; rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych,

 • rozpoznawanie liter „m”, „M”, czytanie globalne sylab: MO, MA, MI, ME, doskonalenie słuchu fonematycznego, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości

 • rozpoznawanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego cyfry 4, rozwijanie umiejętności liczenia i współpracy

 • rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, umiejętności rozróżnienia faktur dotykiem i rozumienia sygnałów werbalnych i symboli

III. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, zapoznanie z terminem „symetrii”, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt; poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych,

 • poznanie właściwości miodu

 • poznanie litery „d”, „D”,

 • kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni,

 • poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,

IV NASZE CIAŁO

 • poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania emocji, poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów

 • poznanie litery „y”, „Y”,

 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do utrzymania czystości,

 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji, odwzorowywania, wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu,

 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych przedmiotów,

PAŹDZIERNIK

Jesień w sadzie

 • poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin

 • rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych,

 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści,

 • poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej,

 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie

Jesień w ogrodzie

 • rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny, rozwijanie empatii, uczenie się udzielania wsparcia emocjonalnego,

 • rozpoznawanie i układanie litery a, A, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie,

 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin,

 • poznanie niektórych warzyw i ich właściwości, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie świadomości ciała i jego położenia w przestrzeni, rozumienie pojęcia „wstyd”

 • rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw: skórki, pestek, miąższu, doskonalenie sprawności językowej i manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa

Jesienny krajobraz

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt

 • poznanie kształtu litery i, I, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej,

 • rozpoznawanie cyfry 2, określanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie umiejętności przeliczania,

 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci,

 • utrwalenie wiedzy o zmianach w przyrodzie jesienią, doskonalenie sprawności manualnej,

Deszczowa pogoda

 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią, rozwijanie umiejętności określania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii

 • wprowadzenie litery e, E, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych, rozwijanie umiejętności współpracy

 • rozpoznawanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3, poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie umiejętności współpracy

 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie zasad bezpieczeństwa

WRZESIEŃ

POZNAJMY SIĘ!

 • Poznanie imion dzieci w grupie, integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych, wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych, rozróżnianie stanów emocjonalnych.

 • Poznanie miejsc w sali , zapoznanie ze znaczkami, dyżurami, wizytówkami.

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 • Doskonalenie umiejętności nazywania części ciała, umiejętności liczenia, manipulowania przedmiotami.

 • Utrwalanie pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy.

 • Rozwijanie sprawności małej motoryki, słuchu muzycznego, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki.

W NASZYM PRZEDSZKOLU

 • Poznanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, przypomnienie nazw pomieszczeń przedszkolnych.

 • Budzenie szacunku do osób pracujących w przedszkolu.

 • Poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw.

 • Poszerzanie słownika czynnego, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej, określanie głoski w nagłosie.

 • Rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, ruchowej.

 • Poszerzenie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach. Podawanie nazw kolorów.

JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI

 • Poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc.

 • Poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, wypowiadania się na temat cech wspólnych i różniących dzieci.

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

 • Utrwalenie znajomości wybranych figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności przeliczania.

 • Rozwijanie poczucia rytmu, koordynacji ruchowo- słuchowej.

 BEZPIECZNI NA DRODZE

 • Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze oraz sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu. Rozumienie pojęć: sygnalizator świetlny, znaczki odblaskowe.

 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania; rozwiązywanie zagadek.

 • Wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie, wzbudzanie szacunku do pracy innych osób, rozwijanie empatii.

 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała.

 • Nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne. Kształcenie umiejętności poznawania różnych materiałów za pomocą wielu zmysłów. Zachęcanie do poznawania nowych faktur.