REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SP 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

 

 

Zarządzenie Nr ED.0050.10.2020     Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 14 stycznia 2020 r.

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z pózn. zm), art. 13 ust. 1 pkt. 3, art. 29 ust. 2 pkt. 2, art. 130, 133 ust. 2, 149-150, 154, 157-158, 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021:

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2 marca 2020 r.

od godz. 8.00 –

13 marca 2020 r.

do godz. 15.00

11 maja 2020 r.

od godz. 8.00 –

22 maja 2020 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 marca 2020 r.

godz. 15.00

25 maja 2020 r.

godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

3 kwietnia 2020 r.

godz. 9.00

27 maja 2020 r.

godz. 9.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

3 kwietnia 2020 r.

od godz. 9.00 –

8 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

27 maja 2020 r.

od godz. 9.00 –

29 maja 2020 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 kwietnia 2020 r.

godz. 9.00

1 czerwca  2020 r.

godz. 9.00

6.

Procedura odwoławcza

Od 15 kwietnia 2020 r.

Od 1 czerwca 2020 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

§ 3

  1. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
  2. W przypadku awarii systemu nabór będzie prowadzony tradycyjnie w formie papierowej.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             

                       

                                                                                              PREZYDENT MIASTA

                                                                                                      JAWORZNA

                                                                                                     Paweł Silbert