Przedszkole Miejskie Nr 27 im. Majki Jeżowskiej

Dane osobowe-obowiązek informacyjny

Przedszkole Miejskie nr 27 im. Majki Jeżowskiej z siedzibą w Jaworznie przy ul.

Piłsudskiego 78, informuje, iż jest Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy o systemie oświaty;

Ustawy o systemie informacji oświatowej;

Ustawy o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;

 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

   • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

   • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

   • ewentualnym źródle pozyskania danych;

   • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować

Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych